Na internet stranicama Ministarstva financija - Porezna uprava www.porezna-uprava.hr objavljeni su Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a i Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a, koje možete direktno preuzeti putem poveznica u nastavku ili na internet stranicama Porezne uprave.

Tekst u nastavku je preuzet s internet stranica Porezne uprave:

Danom pristupanja Europskoj uniji Republika Hrvatska postaje dio zajedničkog tržišta Europske unije. Kako bi hrvatski porezni obveznici mogli poslovati na zajedničkom tržištu odnosno stjecati dobra te primati ili obavljati usluge unutar Europske unije potreban im je PDV identifikacijski broj. PDV identifikacijski broj dodjeljuje Porezna uprave te ga razmjenjuje s drugim državama članicama putem sustava VIES-a. Posjedovanje valjanog PDV identifikacijskog broja preduvjet je poslovanja na zajedničkom tržištu.

  Prema Konačnom prijedlogu Zakona o porezu na dodanu vrijednost PDV identifikacijski broj je osobni identifikacijski broj (OIB) kojemu se dodaje predznak "HR".

PDV identifikacijski broj

Prema Konačnom prijedlogu Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV identifikacijski broj dodijelit će se sljedećim poreznim obveznicima:

  • tuzemnom poreznom obvezniku upisanom u registar obveznika PDV-a koji obavlja transakcije unutar Europske unije,
  • tuzemnom poreznom obvezniku koji isporučuje dobra ili obavlja usluge bez prava na odbitak pretporeza i pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a obvezni su plaćati PDV na stjecanje dobara unutar Europske unije ili su se opredijelili za mogućnost da plaćaju PDV na stjecanje neovisno o tome što nisu prešli prag stjecanja u iznosu od 77.000,00 kuna,
  • svakom poreznom obvezniku koji stječe dobra unutar Europske unije u tuzemstvu za obavljanje gospodarske djelatnosti na području koje nije tuzemstvo,
  • tuzemnom poreznom obvezniku kojem su usluge obavljene i koji je obvezan platiti PDV na primljenu uslugu,
  • tuzemnom poreznom obvezniku koji obavlja usluge na području druge države članice za koje je primatelj usluge u drugoj državi članici obvezan platiti PDV,
  • stranom poreznom obvezniku koji u tuzemstvu obavlja isporuke dobara i usluga s pravom na odbitak pretporeza,
  • stranom poreznom obvezniku koji isporučuje dobra osobama koje nisu obveznici plaćanja PDV-a na stjecanje i prešao je prag isporuke u iznosu od 270.000,00 kuna ili je odustao od navedenog praga isporuke,
  • stranom poreznom obvezniku koji isporučuju dobra koja podliježu trošarinama, osobama koje nisu porezni obveznici niti plaćaju PDV na stjecanje.

Porezni obveznici koji posluju na zajedničkom tržištu Europske unije radi dodjele PDV identifikacijskog broja podnose zahtjev za dodjelom PDV identifikacijskog broja u kojem naznačuju razlog radi kojeg traže dodjelu PDV identifikacijskog broja. Porezni obveznici kojima je dodijeljen PDV identifikacijski broj smatraju se mjesečnim poreznim obveznicima, što znači da su im obračunska razdoblja od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, odnosno prijave poreza na dodanu vrijednost obvezni su podnositi mjesečno.

Napominjemo da se PDV identifikacijski broj neće dodjeljivati osobi koja povremeno isporučuje nova prijevozna sredstva unutar Europske unije koja se u ovom slučaju smatra povremenim obveznikom poreza na dodanu vrijednost.

Postupak dodjele PDV identifikacijskog broja

Na početku primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost, a u skladu s prijelaznim i završnim odredbama Konačnog prijedloga Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Porezna uprava će tuzemnim poreznim obveznicima koji obavljaju transakcije s inozemnim poreznim obveznicima inicijalno dodijelit PDV identifikacijski broj, dok će ostalim poreznim obveznicima PDV identifikacijski broj biti dodijeljen po podnesenom zahtjevu. Pod transakcijama koje se obavljaju s inozemnim poreznim obveznicima u slučaju inicijalne dodjele PDV identifikacijskog broja smatraju se uvoz, izvoz i primanje usluga iz inozemstva. Inicijalna dodjela PDV identifikacijskih brojeva izvršit će se po objavi Zakona o porezu na dodanu vrijednost u Narodnim novinama (dakle u tijeku mjeseca lipnja 2013.), a temeljem podataka iz podnijetih Obrazaca PDV-a.

Porezni obveznici kojima se inicijalno dodijeli PDV identifikacijski broj, a smatraju da im isti nije potreban, mogu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja podnijeti žalbu te tražiti poništenje PDV identifikacijskog broja.

Tuzemni porezni obveznici koji neće biti obuhvaćeni inicijalnom dodjelom, a koji smatraju da će im PDV identifikacijski broj biti potreban obzirom da obavljaju ili namjeravaju obavljati transakcije unutar Europske unije (stjecanje dobara unutar Europske unije te primanje ili obavljanje usluga unutar Europske unije) mogu nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti zahtjev za dodjelu PDV identifikacijskog broja.

Strani porezni obveznici zahtjev za dodjelom PDV identifikacijskog broja podnose Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, a danom dodjele PDV identifikacijskog broja ujedno se upisuju u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost. U vezi stranih poreznih obveznika skrećemo pažnju da porezni obveznici koji imaju sjedište u Europskoj uniji mogu u Republici Hrvatskoj imenovati poreznog zastupnika, dok porezni obveznici koji imaju sjedište izvan Europske unije moraju imenovati poreznog zastupnika kao osobu koja je obvezna platiti PDV.

Potrebno je napomenuti da osobe kojima nije dodijeljen OIB, uz zahtjev za dodjelom PDV identifikacijskog broja podnose i propisani obrazac Zahtjeva za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a, kao i potrebnu dokumentaciju za dodjelu OIB-a u skladu sa Zakonom o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine, broj 60/08). Što se tiče dokumentacije strana fizička osoba uz Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a mora predočiti:

  • putovnicu, a kopija putovnice čuva se kao prilog Evidencije osobnim identifikacijskim brojevima
  • ukoliko osoba izjavi da ne posjeduje putovnicu prilaže europsku osobnu iskaznicu ili identifikacijski dokumenti iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu.

Strana pravna osoba uz Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a podnosi akt o osnivanju (izvadak iz nadležnog sudskog registra) koji mora biti na hrvatskom jeziku ili preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Ukoliko strana fizička ili pravna osoba predaju službene isprave na stranom jeziku i pismu koji nije u službenoj upotrebi kod poreznog tijela naložit će se stranoj osobi da dostavi ovjereni prijevod isprave na hrvatski jezik i latinično pismo.

Uskrata ili ukidanje PDV identifikacijskog broja

Potrebno je istaknuti da će Porezna uprava uskratiti dodjelu ili ukinuti već dodijeljeni PDV identifikacijski broj ako utvrdi da više ne postoje razlozi za registraciju za potrebe PDV-a ili ako porezni obveznik zloupotrebljava PDV identifikacijski broj.

Provjera PDV identifikacijskih brojeva

Porezni obveznici će nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji biti u mogućnosti pomoću VIES baze Porezne uprave, odnosno web stranice Europske komisije http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies izvršiti provjeru PDV identifikacijskog broja svojih poslovnih partnera iz Europske unije.

 

Objavljeno: 23.05.2013.

natrag