Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje.

Trenutno niste ulogirani

Financije, pravo i porezi 3/2018

Sadržaj

Uvodnik
prof. dr. sc. Marijana Ivanov: Očekivanja od ekonomske politike u 2018.
Aktualno
Josipa Klišanin: Novine u Zakonu o minimalnoj plaći
Darko Marečić: Paket aranžmani i povezani putni aranžmani prema novom Zakonu o pružanju usluga u turizmu
Financije i računovodstvo
Branka Viduka: Dodatni podaci kod predaje GFI-a za statističke i druge potrebe
mr. sc. Mladen Štahan: Utvrđivanje financijskog rezultata, podjela dobiti i pokriće gubitka za 2017.
mr. sc. Mladen Štahan: Godišnje izvješće
Marinko Matković: MSFI 15 - Primjena novog standarda o priznavanju prihoda
Irena Slovinac: Specifičnosti sastavljanja financijskih izvještaja u proizvodnim i uslužnim djelatnostima
Domagoj Zaloker: Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
Porezi i doprinosi
mr. sc. Ida Dojčić: Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama - Obrazac PD-IPO
Ana Slavulj Pavletić: PDV kod stjecanja i isporuka novih prijevoznih sredstava
mr. sc. Ida Dojčić: Porez po tonaži broda - sastavljanje Obrasca PT
mr. sc. Zrinka Perić: Oporezivanje umjetnika (rezidenata i nerezidenata) i njihov socijalni status
Jasminka Rakijašić: Isplata dividendi i udjela u dobiti fizičkim osobama
Proračunsko računovodstvo
Nevenka Brkić: Zaduživanje i davanje jamstava JLP(R)S-a1 u 2018. godini
Nikolina Bičanić: Evidentiranje primljenih kredita i zajmova (i njihovih otplata)
Neprofitne organizacije
Krešimir Vranar: Kako voditi jednostavno knjigovodstvo kod neprofitnih organizacija?
Poslovanje obrtnika
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Podnošenje zahtjeva za izmjenom predujma od obrtničke djelatnosti u 2018. godini
Krešimir Vranar: Paušalno oporezivanje iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima
Plaće i naknade plaća
Irena Đurica: Izaslani radnici na rad u inozemstvo
Dinko Lukač: Ugovorna zabrana natjecanja
Radno pravo
dr. sc. Dragan Zlatović: Prava u vezi s radom prema novom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Carinsko poslovanje
mr. sc. Melita Buljan: Najčešća carinska i porezna oslobođenja pri uvozu i izvozu
Javna nabava
Andreja Gracin: Partnerstvo za inovacije
Zdravstveno osiguranje
Ljubica Đukanović: Neopravdano bolovanje i njegove posljedice
Mirovinsko osiguranje
Vesna Dejanović: Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
Pitajte TEB
mr. sc. Ida Dojčić: Odbitak pretporeza kod automobila i iskazivanje u PDV obrascu
Irena Slovinac: Evidentiranje računa za nabavu i troškove korištenja osobnih automobila
Vedran Jelinović: Određivanje predmeta ugovora o javnoj nabavi – radovi ili roba?
Domagoj Zaloker: Obračun PDV-a na prefakturirane troškove faktoringa
mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Korištenje osobnog odbitka pri isplati plaće nakon raskida radnog odnosa
TEB-ov podsjetnik
Fond sati po mjesecima za 2018. (2088 sati)
Pravilnik o porezu na dohodak
Dnevnice u inozemstvu
Plaće
Stope prireza porezu na dohodak
Obrtnici i slobodna zanimanja - osnovice za 2017. i 2018.
Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
Drugi dohodak, dohodak od kapitala i imovine
Naknade i članarine za 2018.
Da se ne zaboravi!
Ovrha na primicima i izuzeća od ovrhe
Stope zakonskih zateznih kamata
Pregled oporezivosti kamata
Novi ekonomsko-financijski propisi
Pregled uplatnih računa
TEB-ova biblioteka
TEB-ova stalna izdanja za 2018.