Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje.

Trenutno niste ulogirani

Financije, pravo i porezi 3/2017

Sadržaj

Uvodnik
Zvonko Koprivčić: Godina poduzetništva
Aktualno
Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin: Značajke novog Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17)
mr. sc. Lidija Karačić: Novi Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza
Financije i računovodstvo
mr. sc. Mladen Štahan: Utvrđivanje financijskog rezultata, podjela dobiti i pokriće gubitka za 2016.
mr. sc. Mladen Štahan: Novo godišnje izvješće
Domagoj Zaloker: Priznavanje odgođene porezne imovine u 2016. - ispravak knjiženja iz prošlog broja FIP-a
Irena Slovinac: Knjigovodstvene isprave i poslovne knjige od 1.1.2017.
Branka Viduka, Ivana Kalčiček: Dodatni podaci kod predaje GFI-a za statističke i druge potrebe
Domagoj Zaloker: Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
prof. dr. sc. Josipa Mrša, Josip Čičak: MSFI 15 – Prihodi na temelju ugovora s kupcima
Ana Šimić Kolarević, Ana Rauker, mr. sc. Gordi Sušić: Stimulacija zaposlenika
Porezi i doprinosi
mr. sc. Ida Dojčić: Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama - Obrazac PD-IPO
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima u 2017. – paušalno oporezivanje
Jasminka Rakijašić: Stručno osposobljavanje i Obrazac JOPPD
Dinko Lukač: Službeno putovanje i rad na terenu u 2017.
Željka Marinović: Primitak trošarinskih proizvoda - direktna isporuka
Dubravka Begović: Uporaba carinske tarife u drugim propisima
Proračunsko računovodstvo
Nikolina Bičanić: Preneseni viškovi i manjkovi prihoda iz 2016. i njihovo uključenje u ovogodišnji proračun/financijski plan
Neprofitne organizacije
mr. sc. Ivana Jakir Bajo: Samoprocjena sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2016. godinu
Irena Slovinac: Paušalno oporezivanje i druge novine u oporezivanju dobiti
Poslovanje obrtnika
Krešimir Vranar: Domaća radinost i sporedna zanimanja
Poslovanje s inozemstvom
Martina štorek: Što moramo znati o državnim potporama?
Carinsko poslovanje
mr. sc. Branka Tuđen: Primjena preferencijala i izdavanje dokaza o podrijetlu u okviru sustava registriranog izvoza (REX)
Radno pravo
Sabina dugonjić: Sporazum radnika i poslodavca kao način prestanka ugovora o radu
Biljana Barjaktar: Kriteriji za odlučivanje o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu u sudskoj praksi
Javna nabava
Zoran Vuić: Obvezne osnove za isključenje prema ZJN 2016
Zdravstveno osiguranje
Ljubica Đukanović: Prava iz zdravstvenog osiguranja nakon ispravke općeg akta
Gospodarstvo
Lidija Tošić: Novi Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
Vijesti iz EU
prof. dr. sc. Nikola Mijatović: O prijedlogu europskog osiguranja za slučaj nezaposlenosti
Pitajte TEB
Dinko Lukač: Naknada štete u prijevozu robe
mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obrazac PK i korištenje osobnog odbitka pri raskidu radnog odnosa
Vedran Jelinović: Starost dokaza o ispunjenju kriterija za kvalitativni odabir u postupcima javne nabave
TEB-ov podsjetnik
Pravilnik o porezu na dohodak
Dnevnice u inozemstvu
Plaće
Stope prireza porezu na dohodak
Obrtnici i slobodna zanimanja
Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
Drugi dohodak
Naknade i članarine za 2017.
Da se ne zaboravi!
Korisne informacije
Stope zakonskih zateznih kamata
Novi ekonomsko-financijsk i propisi
Pregled uplatnih računa
TEB-ova biblioteka
TEBova stalna izdanja