Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje.

Trenutno niste ulogirani

Sadržaj

SADRŽAJ TPP-A
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Doprinosi za obvezna osiguranja
Ostali doprinosi
Porez na dobit
Financiranje lokalne samouprave
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Oporezivanje igara na sreću i nagradnih igara
Oslobođenja i olakšice prema posebnim propisima
Ostali propisi
Naredba
Ostali propisi - samo on-line
SADRŽAJ TPP-A
Sadržaj osnovno izdanje 2018. godine
povratak na sadržaj
Porez na dodanu vrijednost
1-1 Zakon o porezu na dodanu vrijednost
(Nar. nov., br. 73/13, 99/13-Rješ. USRH, 148/13, 153/13-Rješ.USRH, 143/14 i 115/16)
1-1-1 Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
(Nar. nov., br. 79/13, 85/13-ispr, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17 i 128/17)
1-1-2 Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
(Nar. nov., br. 81/15 i 1/17)
1-1-3 Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja
(Nar. nov., br. 79/13)
1-1-4 Pravilnik o plaćanju poreza na dodanu vrijednost pri uvozu strojeva i opreme putem prijave poreza na dodanu vrijednost
(Nar. nov., br. 132/17)
1-2 Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije
(Nar. nov., br. 40/16)
1-2-1 Pravilnik o načinu obračuna i tarifi naknada
(Nar. nov., br. 20/17)
1-2-2 Pravilnik o ostvarivanju osloboðenja od carina
(Nar. nov., br. 52/17)
1-2-3 Pravilnik o EORI broju
(Nar. nov., br. 104/17)
povratak na sadržaj
Porez na dohodak
2-1 Zakon o porezu na dohodak
(Nar. nov., br. 115/16)
2-1-1 Pravilnik o porezu na dohodak
(Nar. nov., br. 10/17 i 128/17)
2-1-2 Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza
(Nar. nov., br. 1/17)
2-1-3 Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti
(Nar. nov., br. 1/17)
2-2 Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(Nar. nov., br. 123/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 60/15-Odluka USRH i 131/17)
2-2-1 Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata
(Nar. nov., br. 16/96, 125/97, 37/06, 59/07 i 30/08)
2-3 Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
(Nar. nov., br. 16/17)
2-3-1 Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem
(Nar. nov., br. 52/17)
2-3-2 Pravilnik o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu
(Nar. nov., br. 52/17)
2-3-3 Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova
(Nar. nov., br. 52/17)
2-3-4 Pravilnik o odgovarajućem smještaju
(Nar. nov., br. 52/17)
2-4 Ovršni zakon
(Nar. nov., br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16-Odluka USRH i 73/17)
2-4-1 Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2017.
(Nar. nov., br. 110/17)
2-5 Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
(Nar. nov., br. 85/08, 110/08-ispr., 34/11, 54/13, 152/14 i 59/17)
2-5-1 Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog roditelja ili samozaposelnog roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta
(Nar. nov., br. 18/09 i 25/09 - ispr.)
2-5-2 Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta, prava na dopust trudne radnice, prava na dopust radnice koja je rodila i prava na dopust radnice koja doji dijete
(Nar. nov., br. 112/11)
2-6 Zakon o radu
(Nar. nov., br. 93/14 i 127/17)
2-6-1 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
(Nar. nov., br. 73/17)
2-6-2 Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine
(Nar. nov., br. 32/15, 102/15 i 35/17)
2-6-3 Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova
(Nar. nov., br. 125/15)
2-7 Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta
(Nar. nov., br. 16/17)
2-8 Zakon o osnovici plaće u javnim službama
(Nar. nov., br. 39/09 i 124/09)
2-8-1 Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama
(Nar. nov., br. 87/17)
2-8-2 Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama
(Nar. nov., br. 118/17)
2-9 Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu
(Nar. nov., br. 124/17)
2-9-1 Uredba o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove
(Nar. nov., br. 50/92 i 73/93)
2-9-2 Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna
(Nar. nov., br. 8/06)
2-9-3 Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu ureðena kolektivnim ugovorima
(Nar. nov., br. 117/12)
povratak na sadržaj
Doprinosi za obvezna osiguranja
3-1 Zakon o doprinosima
(Nar. nov., br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14 i 115/16)
3-1-1 Pravilnik o doprinosima
(Nar. nov., br. 2/09, 9/09-ispr., 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 157/14 i 128/17)
3-1-2 Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2017.
(Nar. nov., br. 110/17)
3-1-3 Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. godinu
(Nar. nov., br. 128/17)
3-1-4 Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare ili nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa
(Nar. nov., br. 50/14)
3-1-5 Pravilnik o načinu izvješćivanja, obliku i sadržaju te roku podnošenja izvješća o obračunanom dodatnom doprinosu za zdravstveno osiguranje
(Nar. nov., br. 28/09 i 160/13)
3-1-6 Pravilnik o postupku prijeboja potraživanja po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće, prava na naknadu plaće i prava po osnovi ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zrdavstveno osiguranje s obvezom po osnovi duga za doprinose
(Nar. nov., br. 61/12)
3-2 Pomorski zakonik
(Nar. nov., br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15)
3-2-1 Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2018. godinu
(Nar. nov., br. 8/18)
3-2-2 Naputak o načinu postupanja u radnjama usklađivanja duga i kriterijima za utvrđivanje broja mjesečnih rata za otplatu duga s osnova doprinosa za obvezna osiguranja nastalog po osnovi osiguranja pomoraca
(Nar. nov., br. 126/07)
3-2-3 Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca
(Nar. nov., br. 120/07)
3-2-4 Pravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje
(Nar. nov., br. 112/16)
3-3 Zakon o osiguranju radničkih tražbina
(Nar. nov., br. 70/17)
3-3-1 Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca
(Nar. nov., br. 92/17)
3-3-2 Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca
(Nar. nov., br. 92/17)
3-4 Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
(Nar. nov., br. 157/13 i 152/14)
3-4-1 Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
(Nar. nov., br. 44/14, 2/15, 13/15, 113/16 i 116/17)
3-4-2 Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
(Nar. nov., br. 44/14 i 2/15)
3-4-3 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom
(Nar. nov., br. 44/14, 97/14 i 2/15)
3-5 Zakon o minimalnoj plaći
(Nar. nov., br. 39/13 i 130/17)
3-5-1 Uredba o visini minimalne plaće
(Nar. nov., br. 122/17)
3-6 Zakon o poticanju zapošljavanja
(Nar. nov., br. 57/12, 120/12 i 16/17)
3-6-1 Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2018. godinu
(Nar. nov., br. 125/17)
3-7 Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
(Nar. nov., br. 80/13 i 137/13)
3-7-1 Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
(Nar. nov., br. 135/14 i 128/17)
3-7-2 Pravilnik o uvjetima za oslobaðanje od plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje poljoprivrednika starijih od 65 godina
(Nar. nov., br. 141/13)
3-7-3 Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
(Nar. nov., br. 7/12, 14/12, 23/12, 25/12-ispr., 45/12, 69/12, 85/12, 92/12-ispr., 119/12, 147/12, 21/13, 38/13, 93/13, 119/13, 125/13-ispr., 129/13, 136/13, 141/13-ispr., 154/13, 11/14, 12/14-ispr., 22/14-ispr., 34/14, 45/14, 54/14, 59/14, 86/14, 92/14, 119/14, 129/14, 149/14, 17/15, 29/15-ispr., 41/15, 62/15, 77/15, 86/15, 124/15, 129/15, 132/15, 139/15, 25/16, 30/16, 53/16, 94/16, 106/16, 108/16-ispr., 36/17, 55/17, 102/17, 131/17 i 10/18)
3-8 Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima
(Nar. nov., br. 157/13, 36/15 i 96/15- Uredba)
3-9 Zakon o Središnjem registru osiguranika
(Nar. nov., br. 159/13)
3-9-1 Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja
(Nar. nov., br. 12/14)
3-9-2 Pravilnik o Registru Središnjeg registra osiguranika
(Nar. nov., br. 22/14)
3-10 Zakon o obveznim mirovinskim fondovima
(Nar. nov., br. 19/14 i 93/15-Uredba)
3-10-1 Pravilnik o postupanju središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova
(Nar. nov., br. 60/14 i 135/15)
3-11 Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima
(Nar. nov., br. 19/14)
povratak na sadržaj
Ostali doprinosi
4-1 Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
(Nar. nov., br. 152/08, 88/10 i 110/15 i 121/16)
4-1-1 Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
(Nar. nov., br. 122/09, 9/10-ispr., 61/10, 82/10, 36/11, 89/11, 146/11, 141/12, 144/12, 38/13, 153/13, 126/15, 15/16-ispr., 54/16, 113/16, 26/17, 61/17, 72/17 i 78/17)
4-1-2 Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede
(Nar. nov., br. 92/09 i 4/15)
4-1-3 Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici
(Nar. nov., br. 119/09 i 18/17)
4-2 Zakon o boravišnoj pristojbi
(Nar. nov., br. 152/08, 59/09-ispr., 97/13-Uredba, 158/13-Uredba i 30/14)
4-2-1 Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu
(Nar. nov., br. 78/17)
4-2-2 Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu
(Nar. nov., br. 92/09 i 110/16)
4-2-3 Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice
(Nar. nov., br. 139/09 i 36/11)
4-2-4 Pravilnik o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare
(Nar. nov., br. 99/13)
4-3 Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
(Nar. nov., br. 153/09, 56/13, 154/14 - Uredba i 119/15 - Uredba, 120/16 i 127/17)
4-4 Zakon o rudarstvu
(Nar. nov., br. 56/13 i 14/14)
4-4-1 Uredba o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina
(Nar. nov., br. 31/14)
4-5 Zakon o šumama
(Nar. nov., br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12-Odluka USRH, 148/13 i 94/14)
4-5-1 Pravilnik o načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
(Nar. nov., br. 19/15)
4-6 Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori
(Nar. nov., br. 66/91 i 73/91)
4-6-1 Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore
(Nar. nov., br. 129/17)
4-7 Zakon o obrtu
(Nar. nov., br. 143/13)
4-7-1 Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta
(Nar. nov., br. 141/15)
4-8 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
(Nar. nov., br. 69/99, 151/03, 157/03 – ispr., 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15-Uredba i 44/17)
4-8-1 Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 05/2017. i 06/2017.
(Nar. nov., br. 151/02, 18/03, 63/03, 2/04, 22/04, 80/04, 111/04, 18/05, 71/05, 75/05-ispr., 109/05, 5/06, 28/06, 124/06, 23/07, 35/07, 58/07, 111/07, 12/08, 87/08, 145/08, 34/09, 61/09, 110/09, 142/09, 17/10, 50/10-ispr., 55/10, 73/10, 115/10, 46/11, 92/11, 54/12, 86/12, 120/12, 46/13, 67/13, 126/13, 156/13, 25/14, 64/14, 132/14, 139/14, 24/15, 55/15, 121/15, 21/16, 85/16, 44/17, 59/17, 87/17 i 109/17)
povratak na sadržaj
Porez na dobit
5-1 Zakon o porezu na dobit
(Nar. nov., br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/081, 80/10, 22/12, 148/13 i 143/14 i 115/16)
5-1-1 Pravilnik o porezu na dobit
(Nar. nov., br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17 i 2/18)
5-1-2 Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području grada Vukovara i na potpomognutim područjima
(Nar. nov., br. 157/14)
5-1-3 Odluku o objavi kamatne stope na zajmove izmeðu povezanih osoba
(Nar. nov., br. 132/17)
5-1-4 Pravilnik o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama
(Nar. nov., br. 42/17)
5-1-5 Popis država iz članka 31. stavka 10. Zakona o porezu na dobit
iz članka 31. stavka 10. Zakona o porezu na dobit
5-2 Pomorski zakonik
(Nar. nov., br. 181/04, 76/07,146/08, 61/11, 56/13 i 26/15)
5-2-1 Pravilnik o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda
(Nar. nov., br. 90/13 i 87/15)
povratak na sadržaj
Financiranje lokalne samouprave
6-1 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(Nar. nov., br. 127/17)
6-2 Zakon o lokalnim porezima
(Nar. nov., br. 115/16 i 101/17)
6-2-1 Suglasnost da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(Nar. nov., br. 1/17)
6-2-2 Pravilnik o meðusobnim odnosima jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. Stavka 4. Zakona o lokalnim porezima
(Nar. nov., br. 1/17)
6-2-3 Pravilnik o utvrðivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama
(Nar. nov., br. 1/17 i 33/17-ispr.)
6-2-4 Pravilnik o prireðivanju zabavnih igara
(Nar. nov., br. 1/17)
6-2-5 Pravilnik o uvjetima tehničke ispravnosti automata za zabavne igre
(Nar. nov., br. 1/17)
6-2-6 Stope prireza porezu na dohodak (izvodi iz Odluka)
povratak na sadržaj
Porez na promet nekretnina
7-1 Zakon o porezu na promet nekretnina
(Nar. nov., br. 115/16)
7-1-1 Pravilnik o obrascu prijave prometa nekretnina i evidenciji prometa nekretnina
(Nar. nov., br. 1/17)
7-2 Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
(Nar. nov., br. 125/11 i 64/15)
7-3 Zakon o najmu stanova
(Nar. nov., br. 91/96 i 99/96 – Odluka USRH)
povratak na sadržaj
Posebni porezi
8-1 Zakon o trošarinama
(Nar. nov., br. 22/13, 32/13-ispr., 81/13, 100/15 i 120/15-ispr. i 115/16)
8-1-1 Pravilnik o trošarinama
(Nar. nov., br. 1/17 i 14/17-ispr.)
8-1-2 Pravilnik o primjeni zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu
(Nar. nov., br. 2/16 i 118/16)
8-1-3 Uredba o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon
(Nar. nov., br. 109/13, 48/14 i 43/15)
8-1-4 Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka
(Nar. nov., br. 7/17)
8-1-5 Uredba o visini trošarina na cigareta, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje
(Nar. nov., br. 109/16 i 126/17)
8-1-7 Pravilnik o uvjetima i načinu osloboðenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu
(Nar. nov., br. 17/17)
8-2 Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
(Nar. nov., br. 72/13)
8-2-1 Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
(Nar. nov., br. 101/16)
8-3 Zakon o posebnom porezu na motorna vozila
(Nar. nov., br. 15/13, 108/13-ispr., 115/16 i 127/17)
8-3-1 Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila
(Nar. nov., br. 1/17 i 2/18)
8-3-2 Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila
(Nar. nov., br. 4/18)
8-4 Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premija kasko osiguranja cestovnih vozila
(Nar. nov., br. 150/02)
8-4-1 Pravilnik o vođenju evidencije o plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih vozila
(Nar. nov., br. 16/03 i 1/17)
povratak na sadržaj
Oporezivanje igara na sreću i nagradnih igara
9-1 Zakon o igrama na sreću
(Nar. nov., br. 87/09, 35/13, 158/13-Uredba, 41/14 i 143/14)
9-1-1 Pravilnik o priređivanju nagradnih igara
(Nar. nov., br. 8/10)
9-1-2 Pravilnik o priređivanju igara klađenja na daljinu
(Nar. nov., br. 8/10, 63/10 i 22/15)
9-1-3 Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću
(Nar. nov., br. 8/15)
9-1-4 Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu
(Nar. nov., br. 129/17)
9-1-5 Pravilnik o prireðivanju lutrijskih igara
(Nar. nov., br. 78/10, 69/11, 22/15 i 45/16)
povratak na sadržaj
Oslobođenja i olakšice prema posebnim propisima
10-1 Zakon o područjima posebne državne skrbi
(Nar. nov., br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15)
10-2 Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(Nar. nov., br. 127/17)
10-3 Zakon o brdsko-planinskim područjima
(Nar. nov., br. 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05, 80/08, 148/13 i 147/14)
10-4 Zakon o slobodnim zonama
(Nar. nov., br. 44/96, 92/05, 85/08 i 148/13)
10-5 Zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara
(Nar. nov., br. 44/01, 90/05, 80/08, 38/09 i 148/13)
10-6 Zakon o poticanju ulaganja
(Nar. nov., br. 102/15)
10-6-1 Uredba o poticanju ulaganja
(Nar. nov., br. 31/16)
10-7 Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu
(Nar. nov., br. 109/07, 152/08 i 14/14)
10-7-1 Pravilnik o sadržaju evidencije državne potpore za obrazovanje i izobrazbu
(Nar. nov., br. 12/08 i 13/09)
10-8 Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(Nar. nov., br. 123/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 60/15-Odluka USRH i 131/17)
10-8-1 Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte
(Nar. nov., br. 116/07)
10-9 Odluka o karti regionalnih potpora
(Nar. nov., br. 19/13 i 155/13)
10-10 Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
(Nar. nov., br. 147/14 i 123/17)
10-10-1 Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti
(Nar. nov., br. 132/17)
10-11 Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
(Nar. nov., br. 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13 i 121/16)
10-11-1 Pravilnik o ustroju i organizaciji središnjeg informacijskog sustava malog gospodarstva
(Nar. nov., br. 140/13)
povratak na sadržaj
Ostali propisi
11-1 Opći porezni zakon
(Nar. nov., br. 115/16)
11-1-1 Pravilnik o provedbi općeg poreznog zakona
(Nar. nov., br. 30/17)
11-1-2 Pravilnik o utvrðivanju visine nagrada i naknada troškova zastupniku po službenoj dužnosti
(Nar. nov., br. 30/17)
11-2 Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza
(Nar. nov., br. 115/16 i 130/17)
11-2-1 Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
(Nar. nov., br. 18/17)
11-3 Zakon o Poreznoj upravi
(Nar. nov., br. 115/16)
11-3-1 Pravilnik o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrðivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(Nar. nov., br. 1/17)
11-3-2 Odluka kojom se utvrðuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz evidencije o dohocima i primicima
(Nar. nov., br. 20/17 i 62/17)
11-3-3 Pravilnik o postupanju s privremeno oduzetim predmetima, domaćim ili stranim sredstvima plaćanja, vrijednosnicama i dokumentacijom
(Nar. nov., br. 39/17)
11-4 Zakon o poreznom savjetništvu
(Nar. nov., br. 127/00, 76/13 i 115/16)
11-4-1 Pravilnik o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika
(Nar. nov., br. 2/17)
11-4-2 Program polaganja ispita za poreznog savjetnika
(Nar. nov., br. 2/17)
11-5 Zakon o osobnom identifikacijskom broju
(Nar. nov., br. 60/08)
11-5-1 Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju
(Nar. nov., br. 01/09, 117/10, 125/13 i 31/15 i 1/17)
11-6 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom
(Nar. nov., br. 133/12 i 115/16)
11-6-1 Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom
(Nar. nov., br. 146/12 i 46/17)
11-6-2 Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom pri prodaji robe u zrakoplovima na letovima Croatia Airlinesa d.d.
(Nar. nov., br. 72/13)
11-6-3 Odluku o osloboðenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom veterinarske djelatnosti, provoðenje mjera kontrole bolesti životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, koje se provode izvan veterinarske ambulante i dokumentiraju posebnim evidencijama
(Nar. nov., br. 72/13)
11-7 Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom
(Nar. nov., br. 45/11, 25/12 i 78/12)
11-8 Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba
(Nar. nov., br. 55/13)
11-9 Zakon o proračunu
(Nar. nov., br. 87/08, 136/12 i 15/15)
11-9-1 Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja
(Nar. nov., br. 52/13 i 94/14)
11-10 Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom
(Nar. nov., br. 94/13)
11-11 Zakon o kamatama
(Nar. nov., br. 94/04)
11-12 Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama hrvatske narodne banke
(Nar. nov., br. 94/17)
11-13 Zakon o upravnim pristojbama
(Nar. nov., br. 115/16)
11-13-1 Uredba o tarifi upravnih pristojbi
(Nar. nov., br. 8/17, 37/17 i 129/17)
povratak na sadržaj
Naredba
12-1 Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini
(Nar. nov., br. 11/17 i 38/17)
povratak na sadržaj
Ostali propisi - samo on-line
13-1 Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
(Nar. nov., br. 86/06, 125/06 – ispr., 16/07 – ispr., 95/08 – Odluka USRH, 46/10-ispr., 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15)
13-2 Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
(Nar. nov., br. 153/09, 56/13, 154/14-Uredba, 119/15-Uredba, 120/16 i 127/17)
13-2-1 Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda
(Nar. nov., br. 83/10 i 160/13)
13-2-2 Uredba o visini naknade za zaštitu voda
(Nar. nov., br. 82/10, 83/12 i 151/13)
13-2-3 Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda
(Nar. nov., br. 84/10 i 146/12)
13-2-4 Uredba o visini naknade za korištenje voda
(Nar. nov., br. 82/10 i 83/12)
13-2-5 Odluka o visini i obračunu naknade za vađenje pijeska i šljunka
(Nar. nov., br. 103/02 i 150/05)
13-2-6 Uredba o visini vodnoga doprinosa
(Nar. nov., br. 78/10, 76/11, 19/12, 151/13 i 83/15)
13-2-7 Uredba o visini naknade za uređenje voda
(Nar. nov., br. 82/10 i 108/13)
13-2-8 Odluka o visini naknade za melioracijsku odvodnju
(Nar. nov., br. 14/06 i 20/07)
13-2-9 Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa
(Nar. nov., br. 107/14)
13-2-10 Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za melioracijsku odvodnju
(Nar. nov., br. 37/07)
13-2-11 Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda
(Nar. nov., br. 83/10 i 126/13)
13-3 Zakon o trgovini
(Nar. nov., br. 87/08, 116/08, 76/09-Odluka USRH, 114/11, 68/13 i 30/14)
13-4 Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara, loma i tehnološkog manjka u ugostiteljstvu
(Nar. nov., br. 72/99)
13-5 Odluku o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u graditeljstvu
(Nar. nov., br. 101/99 i 81/02)
13-6 Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma na žitaricama i proizvodima od žitarica i brašna
(Nar. nov., br. 142/99)
13-6-1 Tumačenje Odluke o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma na žitaricama i proizvodima od žitarica i brašna
(Nar. nov., br. 22/00)
13-7 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka i rasipa u doradi/ konfekcioniranju meda i drugih pčelinjih proizvoda
(Nar. nov., br. 21/00)
13-8 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja
(Nar. nov., br. 21/00 i 136/06)
13-9 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u industriji prerade ribe
(Nar. nov., br. 21/00)
13-10 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji mlinskih i pekarskih proizvoda i tjestenine
(Nar. nov., br. 21/00)
13-11 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma za proizvode u industriji ulja
(Nar. nov., br. 21/00 i 129/07 i 142/11)
13-12 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji šećera
(Nar. nov., br. 21/00)
13-13 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u industriji stočne hrane
(Nar. nov., br. 21/00)
13-14 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji bezalkoholnih pića, bezalkoholnog piva, prirodne mineralne, prirodne izvorske i stolne vode, voćnih sokova, nektara, sirupa i koncentrata
(Nar. nov., br. 94/14)
13-15 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji i preradi duhana
(Nar. Nov., br. 21/00 i 118/01)
13-16 Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljstvu
(Nar. nov., br. 101/04)
13-17 Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini
(Nar. nov., br. 101/04)
13-18 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, rastepa, kvara i loma u pocesu proizvodnje boje i lakova
(Nar. nov., br. 136/06 i 134/12)
13-19 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara i rasipa u marikulturi (Nar. nov. br. 142/11)
(Nar. nov. br. 142/11)
13-20 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka i kala u slatkovodnom uzgoju riba
(Nar. nov., br. 21/12)
13-21 Odluka o dopuštenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini
(Nar. nov., br. 129/07)
13-22 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka u procesima proizvodnje nafte, prirodnog plina i proizvoda prerade nafte i plina
(Nar. nov., br. 72/99)
13-23 Odluku o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva
(Nar. nov., br. 94/14)
povratak na sadržaj