Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje.

Trenutno niste ulogirani

Sadržaj

Sadržaj ZMF - a
Porez na dodanu vrijednost (do 30.06.2013.)
Porez na dodanu vrijednost (od 1.7.2013)
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi i trošarine
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon, osobni identifikacijski broj, posebni porez, lokalni porezi, ostali porezi i doprinosi i prava i obveze prema ostalim propisima
Sadržaj ZMF - a
Sadržaj 1. dopune - ožujak 2018.
povratak na sadržaj
Porez na dodanu vrijednost (do 30.06.2013.)
1 Porez na dodanu vrijednost (do 30.06.2013.)
povratak na sadržaj
Porez na dodanu vrijednost (od 1.7.2013)
1-1 Predmet oporezivanja
1-2 Porezni obveznik
1-3 Oporezive transakcije
1-4 Mjesto oporezivanja
1-5 Nastanak oporezivog događaja i obveza obračuna PDV-a
1-6 Porezna osnovica
1-7 Stope PDV-a
1-8-1 Oslobođenje od PDV-a u transakcijama u tuzemstvu
1-8-2 Oslobođenja od PDV-a u transakcijama unutar EU-a
1-8-3 Oslobođenje od PDV-a u ostalim transakcijama s inozemstvom
1-9 Odbitak od pretporeza
1-10 Povrat poreza
1-11-1 Obveza plaćanja PDV-a
1-11-2 Registriranje za potrebe PDV-a
1-11-3 Izdavanje računa i knjigovodstvene evidencije
1-12 Razdoblje oporezivanja, obračunavanje PDV-a, postupak oporezivanja i podnošenje prijave PDV-a
1-13 Posebni postupci oporezivanja
1-14 Ostalo
povratak na sadržaj
Porez na dohodak
2-1 Dohodak od nesamostalnog rada
2-1-1 Plaće
2-1-2 Plaće i naknade po sudskim presudama
2-1-3 Izdaci po osnovi nesamostalnog rada: premije osiguranja i doprinosi
2-1-4 Dohodak od nesamostalnog rada - Mirovine i dokup mirovina
2-1-5 Izvješćivanje
2-2 Osobni odbici
2-2-1 Osnovni osobni odbitak, djeca i uzdržavani članovi uže obitelji
2-2-2 Stambene potrebe, investicijsko održavanje
2-2-3 Zdravstvene usluge
2-3 Neoporezive nagrade, naknade i potpore
2-3-1 Troškovi službenih putovanja, prijevoza
2-3-2 Naknade, prigodne nagrade, stipendije, otpremnine
2-3-3 Darovanja
2-3-4 Primici koji se ne smatraju dohotkom
2-4 Drugi dohodak
2-4-1 Drugi dohodak - Članovi nadzornih odbora, povjerenstava, stečajni upravitelji,...
2-4-2 Drugi dohodak - Ugovori o djelu, stipendije
2-4-3 Autorska i umjetnička djela
2-4-4 Novinari, umjetnici i športaši
2-4-5 Način isplate drugog dohotka
2-4-6 Drugi dohodak - Drugi dohodak financiran iz sredstava EU
2-4-7 Ostali drugi dohodak
2-5 Samostalna djelatnost
2-5-1 Primici i izdaci
2-5-2 Dugotrajna imovina
2-5-3 Oslobođenja i olakšice
2-5-4 Način plaćanja
2-5-5 Športaši
2-5-6 Paušalno oporezivanje
2-6 Dohodak od imovine
2-7 Dohodak od kapitala
2-7-1 Dohodak od kapitala - Dividende i udjeli
2-7-2 Kamata
2-7-3 Opcijske dionice
2-7-4 Ostalo
2-8 Učenici i studenti - rad preko učeničkih i studentskih udruga
2-9 Godišnja porezna prijava
2-10 Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
2-10-1 Nesamostalni rad
2-10-2 Samostalna djelatnost
2-10-3 Dohodak od imovine
povratak na sadržaj
Porez na dobit
3-1 Porezni obveznik
3-2 Porezna osnovica
3-2-1 Općenito
3-2-2 Smanjenje osnovice
3-2-3 Povećanje osnovice
3-2-4 Porezna osnovica - Vrijednosna usklađenja i otpisi
3-3 Statusne promjene i ulaganja
3-3-1 Ulaganja u društvo
3-3-2 Statusne promjene i preoblikovanja
3-4 Povezane osobe
3-5 Porez po odbitku
3-6 Obračunavanje i plaćanje poreza
3-7 Porezne olakšice, oslobođenja i poticaji ulaganja
3-8 Ostalo
povratak na sadržaj
Porez na promet nekretnina
4-1 Predmet oporezivanja
4-2 Porezni obveznik
4-3 Porezna osnovica
4-4 Porezna oslobođenja
4-5 Nastanak porezne obveze
4-6 Utvrđivanje poreza
4-7 Naplata poreza
4-8 Povrat poreza
4-9 Ostalo
povratak na sadržaj
Posebni porezi i trošarine
5-1 Zakon o posebnom porezu na naftne derivate
5-1-1 Predmet oporezivanja
5-1-2 Porezni obveznik
5-1-3 Nastanak porezne obveze
5-1-4 Obračunavanje i plaćanje posebnog poreza
5-1-5 Oslobađanje od plaćanja posebnog poreza
5-1-6 Eurodizel - dizelsko gorivo obojeno plavom bojom
5-1-7 Mjerenje i označavanje i stavljanje u promet naftnih derivata
5-1-8 Obveza vođenja evidencija i nadzor
5-1-9 Ostalo
5-2 Zakon o posebnom porezu na pivo
5-2-1 Porezna osnovica
5-2-2 Nastanak porezne obveze
5-2-3 Izvješćivanje i porezni nadzor
5-2-4 Oslobođenje od plaćanja posebnog poreza
5-3 Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića
5-3-1 Predmet oporezivanja
5-3-2 Porezni obveznik
5-3-3 Porezna osnovica
5-4 Zakon o posebnom porezu na alkohol
5-4-1 Predmet oporezivanja
5-4-2 Porezna osnovica
5-4-3 Porezna oslobođenja
5-4-4 Izvješćivanje
5-4-5 Ostalo
5-5 Zakon o posebnom porezu na motorna vozila
5-5-3 Nastanak porezne obveze
5-5-4 Način obračuna, plaćanje posebnog poreza, porezna osnovica i visina posebnog poreza
5-5-6 Stjecanje rabljenih motornih vozila u RH
5-6 Zakon o posebnom porezu na duhanske proizvode
5-6-1 Predmet oporezivanja
5-6-2 Visina poreza
5-6-3 Porezna oslobođenja
5-6-4 Uvoz i izvoz duhanskih proizvoda
5-6-5 Obveza pakiranja, utvrđivanja maloprodajnih cijena i označavanje nadzornim markicama
5-6-6 Ostalo
5-7 Zakon o posebnom porezu na kavu
5-7-1 Predmet oporezivanja
5-7-2 Promet kave
5-7-3 Ostalo
5-7-4 Povrat posebnog poreza
5-8 Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvode
5-8-1 Predmet oporezivanja
5-9 Premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila
5-9-1 Nastanak porezne obveze
povratak na sadržaj
Doprinosi za obvezna osiguranja
6-1 Dohodak od nesamostalnog rada
6-2 Drugi dohodak
6-3 Samostalna djelatnost
6-4 Učenici studenti - stručna praksa
6-5 Ostali doprinosi, članarine i naknade
povratak na sadržaj
Opći porezni zakon, osobni identifikacijski broj, posebni porez, lokalni porezi, ostali porezi i doprinosi i prava i obveze prema ostalim propisima
7-1 Opći porezni zakon
7-2 Osobni identifikacijski broj
7-3 Poseban porez
7-4 Lokalni porezi
7-4-1 Lokalni porezi - Porez na nasljedstvo i darove
7-4-2 Porez na cestovna motorna vozila
7-4-3 Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište
7-4-4 Prirez porezu na dohodak
7-4-5 Porez na kuće za odmor
7-4-6 Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište
7-4-7 Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine
7-4-8 Porez na neizgrađeno građevno zemljište
7-4-9 Porez na tvrtku ili naziv
7-4-10 Porez na korištenje javnih površina
7-5 Ostali porezi i doprinosi
7-6 Prava i obveze prema ostalim propisima
7-6-1 Prava i obveze prema ostalim propisima - Sudske i upravne pristojbe
7-6-9 Ostalo
7-7 Fiskalizacija u prometu gotovinom
povratak na sadržaj