Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje.

Trenutno niste ulogirani

Sadržaj

Sadržaj SDR-a
Izvršavanje proračuna i izvještavanje o izvršenju
Propisi o proračunu
Propisi o računovodstvu
Pravilnici (doneseni na temelju Zakona o proračunu)
Prava i obveze zaposlenih u državnim i javnim službama te jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave
Ostali propisi
Sadržaj SDR-a
Sadržaj SDR-a 2018
povratak na sadržaj
Izvršavanje proračuna i izvještavanje o izvršenju
3-2 Praćenje i evidencija prihoda proračuna i drugih prihoda za financiranje javnih potreba u 2018. godini
3-3 Funkcioniranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima kada njihovo predstavničko tijelo nije donijelo proračun za tekuću godinu s projekcijama za naredne dvije godine
3-6 Decentralizirane funkcije u Republici Hrvatskoj u 2015. godini (fiskalna decentralizacija)
3-10 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
povratak na sadržaj
Propisi o proračunu
7-1-1 Zakon o proračunu
(Nar. nov., br. 87/08, 36/09, 46/09, 136/12 i 15/15)
7-1-2 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu
(Nar. nov., br. 119/16)
7-1-2 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu
(Nar. nov., br. 124/17)
7-1-3 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(Nar. nov., br. 127/17)
7-1-4 Zakon o lokalnim porezima
(Nar. nov., br. 115/16 i 101/17)
7-1-5 Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske
(Nar. nov., br. 123/17)
7-2-1 Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
(Nar. nov., br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)
7-2-2 Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
(Nar. nov., br. 3/15 i 93/15)
povratak na sadržaj
Propisi o računovodstvu
7-2-1 Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
(Nar. nov., br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)
7-2-2 Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
(Nar. nov., br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/171)
povratak na sadržaj
Pravilnici (doneseni na temelju Zakona o proračunu)
7-3-1 Pravilnik o utvrđivanju proračunskih...korisnika...te o načinu vođenja Registra...
(Nar. nov., br. 128/09 i 142/14)
7-3-2 Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
(Nar. nov., br. 26/10 i 120/13)
7-3-3 Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava
(Nar. nov., br. 48/11 i 126/17)
7-3-4 Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika JLIP(R)S-a te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
(Nar. nov., br. 55/09 i 139/10)
7-3-5 Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
(Nar. nov., br. 24/13 i 102/17)
7-3-6 Pravilnik o proračunskom nadzoru
(Nar. nov., br. 71/13 i 57/15)
7-3-7 Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora proračunskog nadzora
(Nar. nov., br. 125/13)
7-3-8 Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja
(Nar. nov., br. 52/13 i 94/14)
7.3.9. Uredba o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara
(Nar. nov., br. 144/13)
povratak na sadržaj
Prava i obveze zaposlenih u državnim i javnim službama te jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave
7-4-1 Zakon o državnim službenicima
(Nar. nov., br. 49/12 – proč. tekst, 37/13, 38/13, 1/15 - Uredba, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17)
7-4-2 Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
(Nar. nov., br. 112/17 i 12/18)
7-4-3 Zakon o plaćama u javnim službama
(Nar. nov., br. 27/01 i 39/09 - Zakon o osnovici plaće u javnim službama)
7-4-4 Zakon o osnovici plaće u javnim službama
(Nar. nov., br. 40/09)
7-4-4a Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama
(Nar. nov., br. 40/09)
7-4-4b Odluku o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama
(Nar. nov., br. 123/16)
7-4-4c Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
(Nar. nov., br. 21/18)
7-4-4d Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
(Nar. nov., br. 21/18)
7-4-5 Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
(Nar. nov., br. 128/17)
7-4-6 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Nar. nov., br. 86/08 i 61/11)
7-4-7 Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Nar. nov., br. 28/10)
7-4-8 Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna
(Nar. nov., br. 117/12)
7-4-9 Uredba o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove
(Nar. nov., br. 50/92 i 73/93)
7.4.10 Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna
(Nar. nov., br. 8/06)
Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
povratak na sadržaj
Ostali propisi
7-5-1 Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
(Nar. nov., br. 78/15)
7-5-1a Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru
(Nar. nov., br. 42/16)
7-5-1b Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru
(Nar. nov., br. 58/16)
7-5-1c Naputak za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
(Nar. nov., br. 35/16)
7-5-1d Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
(Nar. nov., br. 70/12)
7-5-1e Pravilnik izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor
(Nar. nov., br. 108/15)
7-5-1f Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru
(Nar. nov., br. 42/16)
7-5-1g Pravilnik o sadržaju i načinu voðenja registra jedinica za unutarnju reviziju i registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor
(Nar. nov., br. 42/16)
7-5-2 Zakon o fiskalnoj odgovornosti
(Nar. nov., br. 139/10 i 19/14)
7-5-2-a Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
(Nar. nov., br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15)
7-5-3 Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
(Nar. nov., br. 94/13 i 18/16)
7.5.3.a. Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
(Nar. nov., br. 127/13)
7.5.3.b Uredba o načinu darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
(Nar. nov., br. 127/13)
7.5.3.c Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba
(Nar. nov., br. 127/13)
7.5.3.d Uredba o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
(Nar. nov., br. 127/13)
7.5.3.e Uredba o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela
(Nar. nov., br. 130/13)
7.5.3.f Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima
(Nar. nov., br. 130/13)
povratak na sadržaj