Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje.

Trenutno niste ulogirani

Sadržaj

Sadržaj
Javna nabava do 1.1.2017.
Javna nabava
Koncesije
Javno privatno partnerstvo
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Sadržaj
Sadržaj OSNOVNO IZDANJE - OŽUJAK 2017.
povratak na sadržaj
Javna nabava do 1.1.2017.
1-1-1 Zakon o javnoj nabavi
(Nar. nov., br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
povratak na sadržaj
Javna nabava
1-1-1 Zakon o javnoj nabavi
(Nar. nov., br. 120/16)
1-2-1 Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama
(Nar. nov., br. 10/12)
1-2-2 Uredba o nadzoru nad provedbom zakona o javnoj nabavi
(Nar. nov., br. 10/12)
1-2-3 Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti
(Nar. nov., br. 89/12)
1-2-4 Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
(Nar. nov., br. 6/12 i 125/14)
1-2-5 Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima republike hrvatske u inozemstvu
(Nar. nov., br. 22/12 i 28/14)
1-2-6 Pravilnik o mjerilima koja se koriste u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz
(Nar. nov., br. 11/14)
1-3-1 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ
1-3-2 Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ
1-3-3 Direktiva Vijeća 89/665/EEZ od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakona i ...
1-4-1 Uredba (EZ) br. 213/2008 od 28. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) i ...
1-4-2 Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1986 od 11. studenoga 2015. o utvrđivanju standardnih obrazaca za objavljivanje obavijesti u području javne nabave i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 842/20111-4-2
1-4-3 Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi
povratak na sadržaj
Koncesije
4-1-1 Zakon o koncesijama
(Nar. nov. br. 143/12)
4-2-1 Pravilnik o ustroju i vođenju Registra koncesija
(Nar. nov., br. 26/13)
4-2-2 Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija
(Nar. nov., br. 20/13)
povratak na sadržaj
Javno privatno partnerstvo
5-1-1 Zakon o javno-privatnom partnerstvu
(Nar. nov., br. 78/12 i 152/14)
5-2-1 Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva
(Nar. nov., br. 88/12 i 15/15)
5-2-2 Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu
(Nar. nov., br. 16/13)
5-2-3 Pravilnik o projektima JPP-a male vrijednosti
(Nar. nov., br. 23/15)
povratak na sadržaj
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
1-1-2 Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
(Nar. nov., br. 18/13, 127/13 i 74/14)
povratak na sadržaj