Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje.

Trenutno niste ulogirani

Sadržaj

SADRŽAJ PTP-A
Propisi o trgovini (tuzemstvo, inozemstvo)
Propisi o deviznom poslovanju
Propisi o carinskom poslovanju
Nadzor pri uvozu i izvozu
Međunarodni ugovori i konvencije
Propisi o platnom prometu
SADRŽAJ PTP-A
Sadržaj prosinac 2017.
povratak na sadržaj
Propisi o trgovini (tuzemstvo, inozemstvo)
A-1 Zakon o zaštiti potrošača
(Nar. nov., br. 41/14 i 110/15)
A-1-2 Iz Zakona o obveznim odnosima
(Nar. nov., br. 35/05 i 41/08) - ( o kamatama)
A-1-3 Zakon o kamatama
(Nar. nov., br. 94/04)
A-1-4 Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga
(Nar. nov., br. 66/14 i 16/15)
A-1-5 Pravilnik o uvjetima i načinu provoðenja sezonskog sniženja
(Nar. nov., br. 135/15)
A-2 Zakon o trgovini
(Nar. nov., br. 87/08 i 116/08, 76/09 - Odluka USRH i 114/11, 68/13 i 30/14)
A-2-1 Uredba o uvjetima za obavljanje na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu
(Nar. nov., br. 47/14 i 62/15)
A-2-2 Uredba o dražbi određenih drvnih sortimenata
(Nar. nov., br. 100/15)
A-2-4 Uredba o mjerama zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza
(Nar. nov., br. 73/02 i 33/03)
A-2-5 Uredba o postupku i načinu utvrđivanja antidampiške i kompenzacijske pristojbe
(Nar. nov., br. 139/04)
A-2-6 Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika prodaje na malo
(Nar. nov., br. 80/01)
A-2-7 Pravilnik o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo
(Nar. nov., br. 122/07)
A-2-8 Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica
(Nar. nov., br. 66/09, 108/09, 8/10 i 108/14)
A-2-9 Uredba o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj
(Nar. nov., br. 21/09)
A-2-10 Pravilnik o klasifikacija prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo
(Nar. nov., br. 39/09 i 46/15)
A-3 Uredba o izravnim mjerama kontrole cijena
(Nar. nov., br. 2/01, 156/02, 110/04, 112/07, 43/09, 78/11 i 72/13)
A-5 Odluka o dopuštenom manjku s naslova kala, rasipa, kvara i loma na proizvodima u trgovini
(Nar. nov., br. 129/07)
A-6 Zakon o zaštiti tržnog natjecanja
(Nar. nov., br. 79/09 i 80/13)
A-7 Zakon o elektroničkoj trgovini
(Nar. nov., br. 173/03, 67/08, 36/09, 130/11 i 30/14)
A-8 Zakon o održivom gospodarenju otpadom
(Nar. nov., br. 94/13 i 73/17)
A-8-1 Pravilnik o gospodarenju otpadom
(Nar. nov., br. 117/17)
A-8-2 Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
(Nar. nov., br. 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 3/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13 i 86/13)
A-8-2 Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
(Nar. nov., br. 88/15, 78/16 i 116/17)
A-8-3 Uredba o gospodarenju otpadnom amabalažom
(Nar. nov., br. 97/15)
A-8-4 Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
(Nar. nov., br. 40/06, 31/09, 156/09, 111/11 i 86/13)
A-8-4 Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
(Nar. nov., br. 113/16)
A-8-5 Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
(Nar. nov., br. 133/06, 31/09, 156/09, 45/13 i 86/13)
A-8-5 Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima
(Nar. nov., br. 111/15)
A-8-6 Pravilnik o gospodarenu otpadnim vozilima
(Nar. nov., br. 136/06, 31/09, 156/09 , 53/12, 86/13 i 91/13)
A-8-6 Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
(Nar. nov., br. 125/15 i 90/16)
A-8-7 Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
(Nar. nov., br. 42/14, 48/14, 107/14 i 139/14)
A-8-8 Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
(Nar. nov., br. 50/15)
A-8-9 Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
(Nar. nov., br 124/061, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13 i 95/15)
A-8-10 Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom
(Nar. nov., br. 99/15)
A-8-11 Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
(Nar. nov., br. 105/15)
A-8-12 Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima
(Nar. nov., br. 112/15)
A-9 Zakon o Državnom inspektoratu
(Nar. nov., 116/08, 123/08-ispravak i 49/11)
povratak na sadržaj
Propisi o deviznom poslovanju
B-1 Zakon o deviznom poslovanju
(Nar. nov., br. 96/03, 140/05, 132/06, 150/08, 92/09, 153/09, 145/10 i 76/13)
B-1-5 Naredba o vođenju nadzorne knjige o kapitalnim poslovima s inozemstvom
(Nar. nov., br. 127/13)
B-1-8 Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji
(Nar. nov., br. 111/05 i 16/15)
B-1-9 Odluka o načinu na koji rezidenti podižu i polažu stranu gotovinu i čekove na račun otvoren u banci
(Nar. nov., br. 48/10)
B-1-12 Odluka o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti ulažu u strane vrijednosne papire i udjele u investicijskim fondovima
(Nar. nov., br. 34/05, 44/06)
B-1-15 Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
(Nar. nov., br. 103/121, 10/14, 45/15 i 13/17)
B-1-21 Odluka o načinu i rokovima dostavljaja podataka o prometu na tržištu stranih sredstava plaćanja
(Nar. nov., br. 111/03 i 133/10)
B-1-22 Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove
(Nar. nov., br. 22/16 i 22/17)
B-1-23 Uputa za primjenu Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove
(Nar. nov., br. 27/16)
B-2 Uredba o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove
(Nar. nov., br. 50/92, 73/93)
B-2-1 Odluka o visini dnevnica za službena putovanja u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna
(Nar. nov., br. 8/06)
B-3 Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma
(Nar. nov., br. 108/17)
povratak na sadržaj
Propisi o carinskom poslovanju
C-1 Zakon o provedbi carinskog zakonodavstbva Europske unije
(Nar. nov., br. 40/16)
C-1-1 Pravilnik o EORI broju
(Nar. nov., br. 104/17)
C-1-2 Pravilnik o tarifi troškova uredovanja izvan uredskog prostora i izvan uredovnog vremena carinskog ureda
(Nar. nov., br. 64/131)
C-1-3 Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama
(Nar. nov., br. 64/13)
C-1-4 Pravilnik o privremenom smještaju robe i skraćenoj deklaraciji
(Nar. nov., br. 68/13)
C-1-5 Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povrata instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima
(Nar. nov., br. 70/13 i 41/14)
C-1-6 Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije
(Nar. nov., br. 77/13)
C-2 Iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
(Nar. nov., br. 174/04, 92/05, 2/07 – Odluka Ustavnog suda RH, 107/07, 65/09, 137/09, 55/11 prava na oslobođenje od plaćanja carine, 140/12, 33/13 i 148/13)
C-2-1 Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(Nar. nov., br. 19/10)
C-4 Pravilnik o ostvarivanju oslobođenja od carina
(Nar. nov., br. 52/17)
povratak na sadržaj
Nadzor pri uvozu i izvozu
D-1 Zakon o predmetima opće uporabe
(Nar. nov., br. 39/13)
D-2 Zakon o sanitarnoj inspekciji
(Nar. nov., br. 113/08 i 88/10)
D-3 Iz Zakona o veterinarstvu – odredbe o kontroli u prometu
(Nar. nov., br. 82/13 i 148/13)
D-3-1 Pravilnik o popisu pošiljaka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske
(Nar. nov., br. 97/07, 142/08, 106/11 i 101/12)
D-3-2 Naredba o graničnim prijelazima na kojima je postavljena veterinarska inspekcija
(Nar. nov., br. 73/05)
D-4 Izvadak iz Zakona o stočarstvu
(Nar. nov., br. 70/97, 36/98, 76/99, 151/03, 132/06)
D-5 Zakon o lijekovima
(Nar. nov., br. 76/13 i 90/14)
povratak na sadržaj
Međunarodni ugovori i konvencije
E-1 Incoterms 2010 Pravila Međunarodne trgovačke komore za upotrebu domaćih i međunarodnih trgovinskih termina
E-2 Uredba o pristupanju Konvenciji o privremenom uvozu Konvencija o privremenom uvozu
aneksi A do E (Nar. nov., br. 16/98 – Međunarodni ugovori)
povratak na sadržaj
Propisi o platnom prometu
F-1 Zakon o platnom prometu
(Nar. nov., br. 133/09 i 136/09)
F-1-1 Odluka o načinu otvaranja transakcijskih računa
(Nar. nov., br. 3/111, 35/11, 50/11, 89/11, 101/11, 135/11, 56/12, 18/13, 23/13, 10/14 i 150/14, 64/16 i 107/17)
F-1-2 Odluka o nalozima za plaćanje
(Nar. nov. br., 46/16)
F-2 Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
(Nar. nov., br. 91/10 i 112/12)
F-2-1 Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima
(Nar. nov., br. 6/13)
F-3 Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
(Nar. nov., br. 108/12, 144/12-Uredba, 81/13, 112/13-Uredba, 71/15 - Stečajni zakon i 78/15 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima)
povratak na sadržaj