Provjerite što je bilo novo u 2016.

 • Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (Nar. nov., br. 123/16)
  više
 • Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba (Nar. nov., br. 123/16)
  više
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Čabra (Nar. nov., br. 123/16)
  više
 • Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 123/16)
  više
 • Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnovici za plaće u državnim službama (Nar. nov., br. 123/16)
  više
 • Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2017. (Nar. nov., br. 123/16)
  više
 • Financiranje HGK u 2017. (Nar. nov., br. 122/16)
  više
 • Radno vrijeme TEB-ovog telefonskog servisa od 2.1.2017.
  više
 • Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (Nar. nov., br. 121/16)
  više
 • Zakon o dopuni Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Nar. nov., br. 121/16)
  više
 • Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 121/16)
  više
 • Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2017. godinu (Nar. nov., br. 121/16)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva (Nar. nov., br. 121/16)
  više
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Pregrade (Nar. nov., br. 121/16)
  više
 • Pravilnik o dostavi prijedloga drž. potpora, podataka o drž. potporama i potporama male vrijednosti te registru drž. potpora i potpora male vrijednosti (Nar. nov., br. 121/16)
  više
 • Zakon o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (Nar. nov. br. 121/16)
  više
 • Novi Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16)
  više
 • Zakon o kombiniranom prijevozu tereta (Nar. nov., br. 120/16)
  više
 • Izmjene i dopune Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Nar. nov., br. 120/16)
  više
 • Izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 120/16)
  više
 • Zakon o izmjeni Zakona o javnom bilježništvu (Nar. nov., br. 120/16)
  više
 • Zakon izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (Nar. nov., br. 120/16)
  više
 • Indeks potrošačkih cijena u studenome 2016 (Nar. nov., br. 120/16)
  više
 • Republika Hrvatska - Ministarstvo pravosuđa
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 120/16)
  više
 • Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu (Nar. nov., br. 119/16)
  više
 • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (Nar. nov., br. 119/16)
  više
 • Minimalna bruto plaća u 2017.
  više
 • Godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u 2017.
  više
 • Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017. (Nar. nov., br. 118/16)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom... ...za namjene u ribolovu (Nar. nov., br. 118/16)
  više
 • Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2016. (Nar. nov., br. 118/16)
  više
 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. ''Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti'' (Nar. nov., br. 118/16)
  više
 • Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2016. (Nar. nov., br. 116/16)
  više
 • Zakon o izmjenama Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 115/16)
  više
 • Zakon o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 115/16)
  više
 • Zakon o upravnim pristojbama (Nar. nov., br. 115/16)
  više
 • Zakon o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 115/16)
  više
 • Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16)
  više
 • Opći porezni zakon (Nar. nov., br. 115/16)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 115/16)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji (Nar. nov., br. 115/16)
  više
 • Porezna reforma - objavljeni novi (izmijenjeni) porezni propisi
  više
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite (Nar. nov., br. 113/16)
  više
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 113/16)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (Nar. nov., br. 113/16)
  više
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (Nar. nov., br. 113/16)
  više
 • O čemu pišemo u FIP-u br. 12/16?
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (Nar. nov., br. 110/16)
  više
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (Nar. nov., br. 110/16)
  više
 • Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda (Nar. nov., br. 110/16)
  više
 • Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda (Nar. nov., br. 107/16)
  više
 • Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje (Nar. nov., br. 109/16)
  više
 • Odluka o objavljivanju Kodeksa etike za profesionalne računovođe (Nar. nov., br. 106/16)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 106/16)
  više
 • Podsjetnik za OPZ-STAT-1
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Nar. nov., br. 104/16)
  više
 • Zakon o izmjenama Zakona o sustavu državne uprave (Nar. nov., br. 104/16)
  više
 • Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2016. (Nar. nov., br. 102/16)
  više
 • Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Nar. nov., br. 101/16)
  više
 • O čemu pišemo u FIP-u br. 11/16?
  više
 • Pravilnik o odobravanju službenog mjesta (Nar. nov., br. 100/16)
  više
 • Pravilnik o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom (Nar. nov., br. 100/16)
  više
 • Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima (Nar. nov., br. 100/16)
  više
 • Odluka o izmjenama Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu (Nar. nov., br. 100/16)
  više
 • Odluka o izmjenama Odluke o blagajničkim zapisima Hrvatske narodne banke (Nar. nov., br. 100/16)
  više
 • Dopune Upute za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi (Nar. nov., br. 100/16)
  više
 • Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1962/2008 od 27. rujna 2016. (Nar. nov., br. 100/16)
  više
 • Objavljen prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu
  više
 • Zakon o izmjeni Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Nar. nov., br. 96/16)
  više
 • Nova Odluka o razvrstavanju javnih cesta (Nar. nov., br. 96/16)
  više
 • Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 95/16)
  više
 • POKLON BON OD 200,00 kn!
  više
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o poslovima na kojima se smije zaposliti maloljetnik (Nar. nov., br. 94/16)
  više
 • Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2016. (Nar. nov., br. 94/16)
  više
 • Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Nar. nov., br. 93/16)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (Nar. nov., br. 90/16)
  više
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (Nar. nov., br. 90/16)
  više
 • O čemu pišemo u FIP-u br. 10/16?
  više
 • Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti EOJN (Nar. nov., br. 88/16)
  više
 • Odluka o izmjenama Odluke o objavljivanju Jedinstvenoga okvirnoga kontnog plana (Nar. nov., br. 87/16)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 87/16)
  više
 • Uredba o korištenju novčanih sredstava koja se vode na posebnom računu suda (Nar. nov., br. 84/16)
  više
 • Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji (Nar. nov., br. 84/16)
  više
 • Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2016. (Nar. nov., br. 84/16)
  više
 • Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2016. godinu (Nar. nov., br. 83/16)
  više
 • Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2016. godini (Nar. nov., br. 83/16)
  više
 • Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2016. (Nar. nov., br. 82/16)
  više
 • Uredba o dopuni Zakona o sudovima (Nar. nov., br. 82/16)
  više
 • Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pretpakovine stalnih nazivnih količina punjenja označenih masom ili obujmom (Nar. nov., br. 82/16)
  više
 • Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za boce koje se upotrebljavaju kao mjerni spremnici (Nar. nov., br. 82/16)
  više
 • Pravilnik o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda (Nar. nov., br. 82/16)
  više
 • Pravilnik o pomorskoj opremi (Nar. nov., br. 82/16)
  više
 • O čemu pišemo u FIP-u br. 9/16?
  više
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (Nar. nov., br. 78/16)
  više
 • Pravilnik o reviziji u društvu za osiguranje (Nar. nov., br. 78/16)
  više
 • O primjeni propisanog kontnog plana
  više
 • Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2016. (Nar. nov., br. 75/16)
  više
 • Odluka o objavljivanju Jedinstvenog okvirnog kontnog plana (Nar. nov., br. 75/16)
  više
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda (Nar. nov., br. 74/16)
  više
 • Odluka o izmjeni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 74/16)
  više
 • Objavljen propisani Kontni plan za poduzetnike!
  više
 • Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za povećanje solventnosti i likvidnosti kreditne institucije koja posluje s poteškoćama (Nar. nov., br. 71/16)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jedinstvenom registru računa (Nar. nov., br. 71/16)
  više
 • Uredba o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Nar. nov., br. 70/16)
  više
 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2017. godinu (Nar. nov., br. 70/16)
  više
 • Odluka o pokretanju projekta e-Poslovanje (Nar. nov., br. 70/16)
  više
 • Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade RH (Nar. nov., br. 70/16)
  više
 • Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Nar. nov., br. 70/16)
  više
 • Odluka o prestanku važenja Odluke o pokretanju Projekta objedinjavanja informacijskog sustava Hrv. zavoda za mir. osig. u Shared Service Centru (Nar. nov., br. 70/16)
  više
 • Priopćenje Vlade RH o isplati regresa u državnim javnim službama
  više
 • Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (Nar. nov., br. 69/16)
  više
 • Odluka o izmjenama Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima (Nar. nov., br. 69/16)
  više
 • Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu (Nar. nov., br. 69/16)
  više
 • Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2016. (Nar. nov., br. 67/16)
  više
 • Odluka o uvjetima za davanje financijske potpore grupe kreditnih institucija (Nar. nov., br. 67/16)
  više
 • Izmjene Upute za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača (Nar. nov., br. 67/16)
  više
 • Pravilnik o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije (Nar. nov., br. 67/16)
  više
 • Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. (Nar. nov., br. 66/16)
  više
 • Nova Odluka o nabavnim kategorijama Državnog ureda za središnju javnu nabavu (Nar. nov., br. 64/16)
  više
 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.9. ''Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti'' ... za svibanj 2016. godine (Nar. nov., br. 62/16)
  više
 • Pravilnik o provedbi mjere M04 ''Ulaganja u fizičku imovinu'', Podmjere 4.3. ''Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva''... za razdoblje 2014. – 2020. (Nar. nov., br. 62/16)
  više
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društava (Nar. nov., br. 61/16)
  više
 • Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Nar. nov., br. 61/16)
  više
 • Nova stopa zatezne kamate od 1.7.2016.
  više
 • O čemu pišemo u FIP-u br. 7/16?
  više
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila... (Nar. nov., br. 59/16)
  više
 • Poslovanje banaka (Nar. nov., br. 59/16)
  više
 • Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Nar. nov., br. 58/16)
  više
 • Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju sudova sa strankama (Nar. nov., br. 58/16)
  više
 • Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti (Nar. nov., br. 58/16)
  više
 • Mjere aktivne politike zapošljavanja – OBAVIJEST Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  više
 • Pravilnik o sadržaju te načinu i rokovima dostave redovitih izvješća leasing društava i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Nar. nov., br. 57/16)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni odredaba zakona o leasingu i drugih propisa na leasing društva u likvidaciji (Nar. nov., br. 57/16)
  više
 • Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o reviziji izvještaja leasing društva (Nar. nov., br. 57/16)
  više
 • Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2016. (Nar. nov., br. 57/16)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu (Nar. nov., br. 56/16)
  više
 • Zakon o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Nar. nov., br. 56/16)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (Nar. nov., br. 56/16)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o informiranju potrošača o hrani (Nar. nov., br. 56/16)
  više
 • Novi Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (Nar. nov., br. 56/16)
  više
 • Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2016. (Nar. nov., br. 55/16)
  više
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (Nar. nov., br. 54/16)
  više
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi (Nar. nov., br. 54/16)
  više
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Nar. nov., br. 54/16)
  više
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Nar. nov., br. 54/16)
  više
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (Nar. nov., br. 54/16)
  više
 • Namjenski i vlastiti prihodi proračunskih korisnika u evidencijama JLP(R)S-a
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 53/16)
  više
 • Sporazum o izmjeni dodatka i kolektivnog ugovora ugostiteljstva (Nar. nov., br. 53/16)
  više
 • O čemu pišemo u FIP-u br. 6/16?
  više
 • Uspostava unutarnje revizije u javnom sektoru
  više
 • Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
  više
 • Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 50/16)
  više
 • Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa (Nar. nov., br. 50/16)
  više
 • Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Nar. nov., br. 50/16)
  više
 • NOVO: Popunjavanje naloga za isplatu osobnih primanja od 6.6.2016.
  više
 • Pravilnik o registru »NE ZOVI«
  više
 • Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama Republike Hrvatske s naslova duga po kreditima i protestiranim državnim jamstvima u predstečajnim i stečajnim postupcima (Nar. nov., br. 47/16)
  više
 • Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku (Nar. nov., br. 47/16)
  više
 • Odluka o nalozima za plaćanje (Nar. nov., br. 46/16)
  više
 • Odluka o pravilima rada Nacionalnog klirinškog sustava (Nar. nov., br. 46/16)
  više
 • Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja (Nar. nov., br. 46/16)
  više
 • Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u državni proračun RH za 2016. godinu (Nar. nov., br. 45/16)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama (Nar. nov., br. 45/16)
  više
 • Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2016. (Nar. nov., br. 45/16)
  više
 • Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnim ponudom (Nar. nov., br. 44/16)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 44/16)
  više
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Nar. nov., br. 44/16)
  više
 • O čemu pišemo u FIP-u br. 5/16?
  više
 • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (Nar. nov., br. 42/16)
  više
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra jedinica za unutarnju reviziju i Registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor (Nar. nov., br. 42/16)
  više
 • Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (Nar. nov., br. 42/16)
  više
 • Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca (Nar. nov., br. 42/16)
  više
 • Odluka o obliku, sadržaju i rokovima izvještavanja (Nar. nov., br. 42/16)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (Nar. nov., br. 42/16
  više
 • Pravilnik o službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja (Nar. nov., br. 42/16)
  više
 • Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2016.
  više
 • Zakon o izmjeni Zakona o faktoringu (Nar. nov., br. 41/16)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke (Nar. nov., br. 41/16)
  više
 • Odluka o dopuni Odluke o porezima Općine Tisno (Nar. nov. br. 41/16)
  više
 • Pravilnik o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava (Nar. nov., br. 41/16)
  više
 • Pravilnik o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava (Nar. nov., br. 41/16)
  više
 • Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog depozitarnog društva (Nar. nov., br. 41/16)
  više
 • Pravilnik o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja fonda za zaštitu ulagatelja (Nar. nov., br. 41/16)
  više
 • Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze (Nar. nov., br. 41/16)
  više
 • Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva EU (Nar. nov., br. 40/16)
  više
 • Uredba o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika (Nar. nov., br. 40/16)
  više
 • Novi Pravilnik o provedbi sheme školskog voća i povrća (Nar. nov., br. 40/16)
  više
 • Druga djelatnost - uplatni računi za doprinose
  više
 • Odluka o uvjetima korištenja služ. automobila, mob. telefona, redovnih zrakoplovnih linija, pos. kred. kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja služ. putovanja (Nar. nov., br. 37/16)
  više
 • Pravilnik o vođenju računovodstva društva za dokup mirovine (Nar. nov., br. 37/16)
  više
 • Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva (Nar. nov., br. 37/16)
  više
 • Pravilnik o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (Nar. nov., br. 37/16)
  više
 • Mišljenje Ministarstva gospodarstva o izravnom učinku novih Direktiva u području javne nabave
  više
 • Pravilnik o strukturi i sadržaju fin. i statis. izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju ili posredovanja u osig. i reosiguranju (Nar. nov., br. 37/16)
  više
 • Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2016. godini (Nar. nov., br. 35/16
  više
 • Pravilnik o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije (Nar. nov., br. 35/16)
  više
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (Nar. nov., br. 34/16)
  više
 • Odluka o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima (Nar. nov., br. 34/16)
  više
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (Nar. nov., br. 34/16)
  više
 • Potpora za samozapošljavanje od HZZ-a nije primitak obrtnika
  više
 • NE PROPUSTITE NOVI PRIRUČNIK - Arhiviranje, evidencije i rokovi čuvanja dokumentacije
  više
 • Nova usluga u sustavu ePorezna – Obrazac DONH
  više
 • O čemu pišemo u FIP-u br. 4/16?
  više
 • Isplata dnevnica - ograničenje službenog puta na 30 dana_mišljenje MF
  više
 • Zakon o dopuni Zakona o sanaciji javnih ustanova (Nar. nov., br. 27/16)
  više
 • Osiguranje (Nar. nov., br. 27/16)
  više
 • Uputa za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača (Nar. nov., br. 27/16)
  više
 • Zakon o dopuni Zakona o sanaciji javnih ustanova (Nar. nov., br. 27/16)
  više
 • Odluka Ustavnog suda RH br.: U-III-5694/2013 od 1.3.2016. (Nar. nov., br. 27/16)
  više
 • Uputa za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača (Nar. nov., br. 27/16)
  više
 • Državni proračun Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 26/16)
  više
 • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (Nar. nov., br. 26/16)
  više
 • Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu (Nar. nov., br. 26/16)
  više
 • Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu (Nar. nov., br. 26/16)
  više
 • Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu (Nar. nov., br. 26/16)
  više
 • Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu (Nar. nov., br. 26/16)
  više
 • Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu (Nar. nov., br. 26/16)
  više
 • Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osig. šted. uloga i sanaciju banaka za 2016. god. i projekcije plana za 2017. i 2018. god. (Nar. nov., br. 26/16)
  više
 • Osiguranje depozita i postupak isplate obeštećenja – obveze kreditnih institucija i Agencije
  više
 • Obveza dostavljanja Izvješća o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektor za 2016. do 25. travnja 2016. (Nar. nov., br. 24/16)
  više
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Nar. nov., br. 22/16)
  više
 • Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (Nar. nov., br. 22/16)
  više
 • Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća u Republici Hrvatskoj za 2015. (Nar. nov., br. 22/16)
  više
 • Objavljena prosječna plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH u cijeloj 2015. godini
  više
 • O čemu pišemo u FIP-u br. 3/16?
  više
 • Zakon o izmjeni Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 18/16)
  više
 • Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 18/16)
  više
 • Odluka o provedbi reformskih mjera za unaprjeđenje sustava javne uprave (Nar. nov., br. 18/16)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama (Nar. nov., br. 18/16)
  više
 • Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2016. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 18/16)
  više
 • Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2016. (Nar. nov., br. 18/16)
  više
 • Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2016. (Nar. nov., br. 18/16)
  više
 • Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015.
  više
 • Aktualnosti za neprofitne organizacije
  više
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (Nar. nov., br. 16/16)
  više
 • Pravilnici iz područja zaštite na radu (Nar. nov., br. 16/16)
  više
 • Odgađa se rok za podnošenje Obrasca OPZ-STAT-1!
  više
 • Popis usklađenih hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda (Nar. nov., br. 13/16)
  više
 • Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Nar. nov., br. 13/16)
  više
 • Obavijest o korištenju telefonskog servisa u razdoblju od 15. do 19. veljače 2016.
  više
 • TEB-ov info: Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću - obveza plaćanja HGK u 2016. godini
  više
 • O čemu pišemo u FIP-u br. 2/16?
  više
 • TEB-ov info: Doplatak za djecu
  više
 • Konsolidirani financijski izvještaji proračunskog računovodstva
  više
 • Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015.
  više
 • Upute za sastavljanje i podnošenje godišnjih prijava poreza na dohodak i dobit
  više
 • Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima (Nar. nov., br. 10/16)
  više
 • Pravilnik o detaljnim pravilima i kriterijima poštivanja osobne okolnosti spola (Nar. nov., br. 10/16)
  više
 • Odluka o privremenom raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika (Nar. nov., br. 10/16)
  više
 • Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste hotel (Nar. nov., br. 9/16)
  više
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Nar. nov., br. 9/16)
  više
 • Odluka o prestanku važenja Odluke o prikupljanju podataka o ostvarenim platnim transakcijama s inozemstvom između rezidenta i nerezidenta (Nar. nov., br. 9/16)
  više
 • Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore (Nar. nov., br. 8/16)
  više
 • Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (Nar. nov., br. 7/16)
  više
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (Nar. nov., br. 7/16)
  više
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje (Nar. nov., br. 7/16)
  više
 • Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje (Nar. nov., br. 7/16)
  više
 • Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje statusnih promjena društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (Nar. nov., br. 7/16)
  više
 • Pravilnik o drugim uslugama koje može pružati društvo za zastupanje u osiguranju (Nar. nov., br. 7/16)
  više
 • Pravilnik o dodatnim poslovima koje može obavljati društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranje (Nar. nov., br. 7/16)
  više
 • Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za prijenos odnosno preuzimanje portfelja osiguranja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (Nar. nov., br. 7/16)
  više
 • O čemu pišemo u FIP-u za mjesec siječanj 2016.?
  više
 • Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2015. (Nar. nov., br. 6/16)
  više
 • Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Mrkopalj (Nar. nov., br. 6/16)
  više
 • Izmjene i dopune Odluke o općinskim prirezima i porezima Općine Jagodnjak (Nar. nov., br. 6/16)
  više
 • Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije (Nar. nov., br. 6/16)
  više
 • Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2015. (Nar. nov., br. 5/16)
  više
 • Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća (Nar. nov., br. 3/16)
  više
 • Ograničenja od ovrhe na plaći u 2016. godini
  više
 • Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama... ...te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (Nar. nov., br. 2/16)
  više
 • Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača (Nar. nov., br. 2/16)
  više
 • Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova savjetovališta i načinu rada savjetovališta (Nar. nov., br. 2/16)
  više
 • Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja (Nar. nov., br. 2/16)
  više
 • Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (Nar. nov., br. 1/16)
  više
 • Pravilnik o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (Nar. nov., br. 1/16)
  više
 • Pravilnik o sadržaju, uvjetima korištenja, opsegu podataka i naknadi troškova za isporuku dokumentacije i podataka iz registra godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 1/16)
  više
 • Pravilnik o načinu rada odbora za standarde financijskog izvještavanja (Nar. nov., br. 1/16)
  više
 • Pravilnik o vrstama i visini naknada financijskoj agenciji za uslugu javne objave dokumentacije iz registra godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 1/16)
  više
 • Službena putovanja, terenski rad i izvješćivanje na Obrascu JOPPD
  više