Poštovani korisnici TEB-ovog časopisa,

iz sadržaja TEB-ovog časopisa/mjesečnika "Financije, pravo i porezi" za mjesec lipanj 2017. izdvajamo:

 

AKTUALNO


Novi Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (Lidija Karačić, Jelena Korica)

Temeljem novog Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, koji je stupio na snagu s 1. siječnja 2017., donesen je i provedbeni propis - novi Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza, objavljen u Narodnim novinama, br. 18/17. Novi Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza u najvećem dijelu obuhvaća odredbe prethodnog Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza, koje se odnose na propisivanje pravila izvješćivanja i dubinske analize o financijskim računima odnosno propisivanje globalnog standarda za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima. Novost u Pravilniku jesu odredbe koje se odnose na usklađivanje s Prilogom III. Direktive Vijeća (EU) 2016/881, kako bi se proširio pravni okvir potreban za daljnje jačanje borbe protiv poreznih utaja i prijevara, sprječavanja prekograničnog izbjegavanja poreza, agresivnog poreznog planiranja i štetnog poreznog natjecanja. Pravilnikom se propisuju temeljni pojmovi potrebni za automatsku razmjenu izvješća po državama, te pravila podnošenja za skupine multinacionalnih poduzeća. U članku je dan prikaz novog Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza.

 

Sklopljeni novi Kolektivni ugovori za djelatnosti socijalne skrbi i za zaposlenike u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama (Ljubica Đukanović)

Sklapanjem novih kolektivnih ugovora za djelatnosti socijalne skrbi, kulture i za zaposlenike u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama uređena su prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika u tim djelatnostima  do sklapanja novih kolektivnih ugovora za te djelatnosti, a najduže do 1.9.2017., a uz produženu primjenu pravnih pravila iz tih ugovora do 1.12.2017.

Svi navedena kolektivna ugovora primjenjuju se na zaposlenike u ovim djelatnostima od 13.3.2017., odnosno ugovorena je retrogradna primjene, kako bi se osigurao kontinuitet u ostvarivanju radnih i materijalnih prava zaposlenih u tim djelatnostima na istoj razini na kojoj su ugovorena kolektivnim ugovorima čija su se pravna pravila prestala produženo primjenjivati. Ujedno, sve su se ugovorne stranke obvezale započeti pregovore o obnovi kolektivnih ugovora, najkasnije tri mjeseca prije isteka roka na koji su sklopljen.

Kako su kolektivni ugovori po svojoj suštini sporazum koga sklapaju interesni predstavnici radnika i poslodavaca radi sporazumnog rješavanja pitanja koja se odnose na radno vrijeme, plaće, kao i druga pitanja iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom koja su od iznimnog interesa za radnike, ali i za poslodavce, za očekivati je da će 2017. biti godina socijalnog dijaloga u kojem će ugovorne strane pokušati dogovorno razriješiti sva možebitna prijeporna pitanja.

Opširnije pročitajte u tiskanom izdanju.

 

Izmjene Pravilnika o PDV-u (Renata Kalčić, Lidija Cvitić)

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost provedene su određene izmjene na području oporezivanja PDV-om. Veći dio izmjena stupio je na snagu 1. siječnja 2017., dio odredbi stupit će na snagu 1. siječnja 2018., kao što je mogućnost odbitka dijela pretporeza kod osobnih automobila, povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a, obračunska kategorija pri uvozu dobara i dr., dok odredbe o oporezivanju vrijednosnih kupona stupaju na snagu 1. siječnja 2019. U vezi s time izvršena je i prilagodba provedbenog propisa, te je donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. Međutim, obzirom da su određene odredbe zahtijevale dodatno pojašnjenje, te da je iskorištena mogućnost za oporezivanje usluga iznajmljivanja plovila (sa ili bez smještaja) koja se koriste u Republici Hrvatskoj, donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 41/17. Navedeni Pravilnik stupio je na snagu 1. svibnja 2017. Sukladno izmijenjenim odredbama Pravilnika, na usluge iznajmljivanja plovila krajnjim korisnicima iz Pravilnika o iznajmljivanju plovila primjenjuju se odredbe čl. 35. Pravilnika o PDV-u, ali samo u slučajevima kada se plovilo daje na raspolaganje korisnicima u trećoj zemlji nakon čega se plovidba obavlja u RH i obrnuto kada se plovilo daje na raspolaganje korisnicima u RH, nakon čega se plovidba obavlja u trećoj zemlji. U članku je dan prikaz novih i izmijenjenih odredbi Pravilnika o PDV-u.

 

Izmjene i dopune Zakona o mobilnim radnicima (Ljubica Đukanović)

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (u nastavku: Zakon)  propisani su novi uvjeti za izdavanje dozvole za rad radionica koje mogu obavljati provjere, pregleda, ugradnju, ispitivanje, popravak i demontažu tahograf, kao i razlozi za ukidanje dozvole za rad tih radionica, kao i prekršajne odredbe.

Zakon je izmijenjen i dopunjen radi usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske unije, jer je Republika Hrvatska, kao članica Europske unije, obvezna svoje zakonodavstvo usklađivati sa pravnom  stečevinom Europske unije i stupanjem na snagu Uredbe Komisije (EU) br. 2016/403 od 18. ožujka 2016. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu klasifikacije teških povreda pravila Unije koje mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika te o izmjeni Priloga III Direktive 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća trebalo izmijeniti i dopuniti Zakon.

Prema čl. 12. Zakona samo na temelju dozvole  ministarstva nadležnog za promet radionica može obavljati poslove:

- provjere i pregleda tahografa,

- ugradnju i ispitivanje tahografa,

- popravak i demontažu tahografa.

U okviru poslova koje je ovlaštena obavljati radionica može: ¾ aktivirati ¾ kontrolirati ¾ servisirati¾  kalibrirati i ¾ plombirati tahografe, kao i ¾ prenositi podatke s tih uređaja ¾ utvrđivati nemogućnost prijenosa podataka ¾ uklanjati te ¾ demontirati uređaje i za te tahografske uređaje izrađivati identifikacijske oznake.

O svim izmjenama Zakona pročitajte opširnije u tiskanom izdanju.

 

 

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

 

Likvidacija trgovačkih društava - računovodstveni i porezni aspekt (Irena Slovinac)

Po upisu likvidacije društva u sudski registar potrebno je sastaviti financijske izvještaje (GFI) i prijavu poreza na dobit za razdoblje od početka poslovne godine (1.1.) do dana koji neposredno prethodi upisu likvidacije u sudski registar, sastaviti početno likvidacijsko izvješće, te provesti inventuru. Po okončanju likvidacije sastavljaju se financijska izvješća i prijava poreza na dobit za cijelo razdoblje likvidacije. U razdoblju likvidacije društvo je obvezno sastavljati GFI-e za statističke i druge potrebe za razdoblje kalendarske godine.

Tijekom likvidacije likvidator mora okončati poslove koji su u tijeku, naplatiti tražbine društva, unovčiti preostalu imovinu i podmiriti vjerovnike.

 

Ispravci računovodstvenih pogrešaka prethodnog razdoblja (Domagoj Zaloker)

Financijski izvještaji moraju njihovim korisnicima pružiti informacije o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i promjenama financijskog položaja poduzetnika (društva), kako bi se mogle donositi određene poslovne, investicijske, nadzorne i ostale odluke. U tom smislu, financijski izvještaji moraju pružati fer, istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika, a navedeno se postiže primjenom zahtjeva računovodstvenih standarda. Fer prezentacija zahtijeva vjerno predočavanje učinaka transakcija i drugih poslovnih događaja, a u skladu s kriterijima priznavanja imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda.

Nakon što su pojedine poslovne promjene unesene u poslovne knjige poduzetnika, naknadnom kontrolom ili spletom okolnosti ponekad se otkrivaju značajne pogreške. Takve pogreške se u pravilu detektiraju u nekom od slijedećih razdoblja te su ih poduzetnici dužni ispraviti. U praksi postoje određene dvojbe u vezi primjene ispravnog računovodstvenog postupka ispravaka predmetnih pogrešaka.

 

Plaćanje predujmova za indirektnu spomeničku rentu (mr. sc. Mirjana Paić Ćirić)

S obzirom na prestanak važenje Uredbe o izmjenama  Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (30.6.2017.) donesene su izmjene Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kojima je opet propisano plaćanje spomeničke rente.

Obveznici plaćanja tzv. indirektne spomeničke rente su i nadalje su fizičke i pravne osobe koje obavljaju sljedeće djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti:

  • 46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima,
  • 46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom,
  • 47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,
  • 61. Telekomunikacije (osim održavanja komunikacijske mreže i prijenosa radijskog i televizijskog programa),
  • 64.1 Novčarsko posredovanje,
  • 66.1 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova,
  • 92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja.

Stopa i osnovica su ostali nepromijenjeni (0,05%; ukupni prihod ostvaren obavljanjem navedenih djelatnosti), a predujmovi se iznimno u 2017. obračunavaju i plaćaju tromjesečno. Prvi predujam će se obračunati i platiti 30.6. i to za razdoblje od 6.5. do 30.6.

 

Računovodstvo financijske imovine raspoložive za prodaju (mr. sc. Silvija Pretnar Abičić)

Ulaganja u vlasničke instrumente do 20% udjela u drugom društvu klasificiraju se kao financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka ili kao financijska imovina raspoloživa za prodaju. U članku se obrađuje računovodstveno iskazivanje ulaganja koja su klasificirana kao financijska imovina raspoloživa za prodaju kao i porezni tretman takvih ulaganja.

 

Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća (Domagoj Zaloker)

Poznavanje i razumijevanje temeljnih financijskih izvještaja nužan je preduvjet za obavljanje njihove analize. U prošlom broju FIP-a dali smo pregled financijskih izvještaja poduzeća i objasnili metode njihove analize. U ovom članku prikazujemo analizu na praktičnom primjeru poduzeća, kako bismo čitateljima olakšali praćenje koraka analize poslovanja i primjenu predložene metodologije.

 

 

POREZI I DOPRINOSI

 

Stope PDV-a u EU na dan 1. siječnja 2017. (Nikola Mijatović)

Europska Komisija objavila je dokument pod nazivom "Stope poreza na dodanu vrijednost u državama članicama Europske Zajednice" ("VAT rates applied in the Member States of the European Union"; Taxud.c.1(2017)-EN), koji pruža aktualni prikaz stopa PDV-a po pojedinim državama članicama na dan 1. siječnja 2017. Koristeći se tim i drugim dostupnim podacima sa stranica Europske komisije, u članku se pruža prošireni prijevod spomenute publikacije o sustavu poreznih stopa PDV-a u državama članicama Europske unije.

 

Regres u 2017. godini (Dinko Lukač)

Pravo radnika na regres uređeno je aktom radnog prava koji poslodavac primjenjuje, tj. kolektivnim ugovorom i/ili pravilnikom o radu i/ili ugovorom o radu i/ili odlukom. U članku autor potonje piše o ostvarivanju prava na regres, isplati neoporezivog i oporezivog regresa radniku, isplati regresa nasljednicima, iskazivanju na Obrascu JOPPD kada se regres iskazuje u istom retku s plaćom i kada se isplaćuje zasebno, načinu popunjavanja naloga za plaćanje i obvezi upisa propisanih oznaka na isti te o isplati oporezivog regresa i neuračunavanju istog u osnovicu za izračun naknade plaće za godišnji odmor, u osnovicu za izračun otpremnine kao i u osnovicu za izračun naknade plaće zbog bolovanja na teret HZZO-a.

 

Novine u primjeni carinskog postupka 42 (mr. sc. Melita Buljan)

Carinski postupak 42 predstavlja postupak u kojem se roba pušta u slobodni promet uz uvjetno oslobođenje od plaćanja PDV-a. Uvjetno oslobođenje određuje da takva roba mora biti namijenjena nekoj drugoj državi članici EU od one u kojoj se vrši carinjenje po postupku 42. Navedeni postupak mogu koristiti porezni obveznik iz RH, porezni obveznik iz druge države članice EU i porezni obveznik iz treće zemlje. U članku autorica piše o korištenju i zahtijevanju navedenog carinskog postupka od tri naprijed navedene osobe, pravilima i uvjetima za primjenu istoga, popunjavanju uvozne carinske deklaracije te o utvrđivanju naknadnih obveza prema poreznim i carinskim tijelima u RH ako nisu ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje.

 

Porezno savjetništvo - promjene nakon 1. siječnja 2017. (Andreja Jakšić)

Obavljanje djelatnosti poreznog savjetništva u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o poreznom savjetništvu. Od 1.1.2017. uvedene su određene novosti u obavljanju djelatnosti poreznog savjetništva. Posljednjim izmjenama Zakona su, osim pojednostavljenja administrativnih uvjeta za dobivanje odobrenja za rad poreznih savjetnika, uvedene i određene novosti u obavljanju djelatnosti poreznog savjetništva, pa su tako najznačajnije izmjene Zakona u dijelu tko smije obavljati djelatnost poreznog savjetništva. Također, prema novim odredbama cijena usluga poreznih savjetnika ugovora se prema tržišnim uvjetima.  U članku je dan prikaz svih novosti iz navedenog Zakona.

 

Trošarinsko postupanje s duhanskim prerađevinama (Željka Marinović)

Na duhanske prerađevine (cigarete, cigare, cigarilose, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje) koje se puštaju u potrošnju na teritoriju RH obračunava se i plaća trošarina. U članku autorica piše o obračunavanju trošarine na pojedinu vrstu duhanske prerađevine, npr. cigarete, cigarilose, itd., izvješćivanju na propisanim obrascima te drugim obvezama koje imaju gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje, uvoza, primanja i otpremanja duhanskih prerađevina.

 

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO


Knjiženja PDV-a kod proračuna i proračunskih korisnika (Nikolina Bičanić)

Proračuni i proračunski korisnici primarno ostvaruju javne prihode (porezne i neporezne prihode, prihode od obavljanja osnovne djelatnosti proračunskih korisnika, prihode po posebnim propisima, od domaćih i inozemnih potpora i pomoći itd.) i iz njih financiraju javne izdatke od općeg i posebnog interesa za stanovnike RH, na razini države odnosno lokalnih i regionalnih jedinica. Bez obzira što nisu ustrojeni radi obavljanja gospodarske djelatnosti, proračuni i proračunski korisnici mogu sudjelovati na tržištu obavljanjem gospodarske djelatnosti. Pritom neki od njih postaju obveznici PDV-a i upisani su u Registar obveznika PDV-a, obračunavaju PDV za svoje isporuke i imaju mogućnost korištenja pretporeza. Isto tako, proračuni i proračunski korisnici mogu postati obveznici poreza na stjecanje dobara odnosno obveznici PDV-a na primljene usluga koje im obave porezni obveznici iz drugih država članica EU i trećih zemalja. U članku se prikazuju primjeri knjiženja transakcija s PDV-om u navedenim situacijama.

 

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - od 1. siječnja 2017. (Mladenka Karačić)

Proračunski korisnici iz nadležnosti istog proračuna često jedni drugima prenose sredstva, što dovodi do dvostrukog, a ponekad i višestrukog iskazivanja prihoda i rashoda u proračunu. Od ove godine, za prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna (temeljem natječaja), uvedene su nove podskupine računa - 369 i 639, s pripadajućim osnovnim računima. Ovi se računi u postupku konsolidacije financijskih izvještaja eliminiraju.

Za razliku od podskupine 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti, prijenosi iz podskupine 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna koriste se u procesu planiranja proračuna. Pri izradi uputa za pripremu proračuna, nadležni proračuni trebaju utvrditi kriterije i proceduru za dobivanje prethodne suglasnosti od upravnog tijela za financije te o navedenome obavijestiti svoje proračunske korisnike.

 

NEPROFITNE ORGANIZACIJE


Kako pojednostaviti postupak financiranja programa i projekata udruga? (Vesna Lendić Kasalo)

Udruge ostvaruju sredstva iz javnih izvora za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na temelju provedenog javnog poziva, odnosno natječaja ili na temelju posebnog propisa o financiranju javnih potreba. Javni izvori su sredstva državnog proračuna uključujući namjenska sredstva od igara na sreću), sredstva proračuna županija, gradova i općina, sredstva javnih fondova i prihoda javnih trgovačkih društava i drugih javnih institucija, fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora. Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, uređen je normativni okvir za djelotvorno financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Za financiranje jednokratnih aktivnosti ili manifestacija male vrijednosti, davatelj sredstava može propisati jednostavnu natječajnu dokumentaciju prilagođenu svrsi i financijskom okviru natječaja (ukupnim sredstvima koja će se raspodijeliti projektima udruga putem natječaja i minimalnom i maksimalnom iznosu sredstava koji se može dodijeliti za projekt). Isto tako, Uredba predviđa i situacije u kojima se sredstva mogu dodijeliti izvan natječaja, izravnim ugovaranjem s udrugama.

 

POSLOVANJE OBRTNIKA

 

Kontrolni postupci obrade porezne prijave obrtnika za 2016. godinu (mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović)

Radi konačnog utvrđivanja porezne obveze obrtnika za 2016., u Poreznoj upravi se provode kontrolni postupci obrade i verifikacije zaprimljenih godišnjih poreznih prijava obrtnika dohodaša na Obrascima DOH-Z i DOH.  Kontrolni postupci uključuju usklađenje i kontrolu stanja poreznih evidencija iskazanih u informacijskom sustavu PU s podacima koje su porezni obveznici iskazali u svojim prijavama, o čemu i piše autorica članka.

Za prijavljeni dohodak, PU više ne donosi rješenje o godišnjoj obvezi poreza, osim onih obrtnika koji su uz samostalnu djelatnost, ostvarili i neki drugi dohodak ili su poslovali s gubitkom.

Verifikaciju porezne prijave obrtnika za 2016. moguće je provesti tek nakon provedenog postupka usklađenja vlastitih evidencija s evidencijama  po svim vrstama poreza koje se vode na knjigovodstvenim karticama u PU. Prije konačnog utvrđivanja dohotka na obrascu DOH obavlja se usporedba ostvarenog prometa u gotovini koji je evidentiran kroz fiskalizaciju s iskazanim prometom u prijavama PDV-a. Uplate poreza i prireza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja izvršene do 9.1.2017. priznaju se kao uplate za 2016.  Obrasca DOH bit će onemogućena za one obrtnike koji nisu dostavili sve mjesečne ili tromjesečne PDV Obrasce, te Obrasce  KD,  TZ i SR ako su obveznici plaćanja navedenih obveza.

Obrtnici mogu podnijeti pisani zahtjev za povrat više plaćenog poreza po godišnjoj poreznoj prijavi. Zahtjevu će se udovoljiti samo ako porezni obveznik nema dugovanja po drugim vrstama prihoda o kojima PU vodi analitičku knjigovodstvenu evidenciju.

 

Poslovanje obrtnika prijevoznika putnika u cestovnom prometu (Krešimir Vranar)

Obrtnik koji želi obavljati djelatnost prijevoza u cestovnom prometu mora se upisati u Obrtni registar, imati obrtnicu i pridržavati se posebnih propisa koji reguliraju prijevoz putnika u cestovnom prometu. Prijevoznik mora biti stručno osposobljen ili imati zaposlenog upravitelja prijevoza. Prijevoznik koji je registriran za obavljanje povremenog prijevoza putnika mora ispunjavati putni list.

Usluga prijevoza putnika oporeziva je tamo gdje se obavlja prijevoz, razmjerno prijeđenim udaljenostima. Račun za obavljenu uslugu prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Hrvatske treba sadržavati hrvatski PDV po stopi 25%. Ako se prijevoz putnika u cestovnom prometu obavlja u drugim državama, prije početka obavljanja prijevoza, prijevoznik treba provjeriti koje porezne obveze ima u pojedinoj zemlji članici EU ili trećoj zemlji u kojoj obavlja prijevoz.

 

CARINSKO POSLOVANJE

 

Izjava dobavljača (mr. sc. Branka Tuđen)

Izjava dobavljača potvrđuje da se radi o robi sa podrijetlom za izvoz u određenu treću zemlju, a mogu ju izdati trgovci iz EU i proizvođači u trgovini unutar EU ili sa određenim trećim zemljama. Može se izdati i za robu podrijetla bilo koje zemlje za koju je moguća kumulacija s obzirom na zemlje uključene u trgovinu ukoliko se ista prodaje unutar EU. Izjava dobavljača se može izdati za robu koja je stekla podrijetlo ili za robu koja nije stekla podrijetlo. Izjava dobavljača može biti kratkoročna i dugoročna. Autorica u članku potanje piše o izdavanju i svrsi izdane izjave dobavljača te navodi ostale specifičnosti uz izdavanje iste.

 

 

RADNO PRAVO

 

Radno pravo - Pojedina sporna pitanja kod prestanka ugovora o radu (Darko Milković)

Zakon o radu predviđa 8 načina prestanka radnog odnosa. Kod svakog od pojedinih načina pojavljuju se određena pitanja koja u praksi izazivaju određene dvojbe; npr. kako utječe smrt radnika za vrijeme otkaznog roka u odnosu na potraživanje njegovih nasljednika? Na koji način poslodavac treba postupiti kad je prestao (istekao) ugovor o radu na određeno vrijeme i što kad radnik nastavi raditi? Može li poslodavac svoju odluku o otkazu staviti izvan snage? Mora li poslodavac obrazložiti odluku o otkazu kod probnog rada? U kojim slučajevima poslodavac ne mora upozoriti radnika na kršenje obveze kod redovitog otkaza? Od kad se računa rok za sudsku zaštitu u slučaju kad je zahtjev za zaštitu prava predan pošti preporučenom pošiljkom? Do kad se može postaviti zahtjev za sudskim raskidom? I dr.

U ovom radu se uz razmišljanje autora o tome kako riješiti sporna pitanja, za ona pitanja u kojima postoji, daje prikaz sudske prakse koja može poslužiti kao orijentir u iznalaženju odgovora.

 

Ostvarivanje prava po osnovi nezaposlenosti (Sanja Grubiješić)

Novi Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Nar. nov., br. 16/17) propisao je uvjete za ostvarivanje prava po osnovi nezaposlenosti. Prava koja mogu ostvariti nezaposlene osobe su, pored ostalog, i pravo na novčanu naknadu te, u određenim slučajevima, pravo na mirovinsko osiguranje.

Zakonom je propisano tko se smatra nezaposlenom osobom koja se može prijaviti u evidenciji nezaposlenih osoba i koje uvjete pritom mora ispunjavati.

Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti mogu ostvariti:

▪  radnici po prestanku radnog odnosa,

▪  osobe koje su prestale obavljati samostalnu djelatnost,

▪   hrvatski državljani po prestanku zaposlenja u inozemstvu i

▪  članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi po prestanku plovidbe.

Novčana naknada za prvih 90 dana korištenja iznosi 60% od utvrđene osnovice (prosjek bruto plaće ostvaren u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa odnosno službe), a  ako nezaposlena osoba im pravo na novčanu naknadu u trajanju dužem od 90 dana onda za preostalo vrijeme korištenja novčana naknada iznosi 30% od iste osnovice.

Zakonom je propisan najviši i najniži iznos novčane naknade pa tako iznos novčane naknade za prvih 90 dana korištenja ne može biti viši od 70%, a za preostalo vrijeme korištenja ne može biti viši od 35% iznosa prosječne neto plaće isplaćene po zaposlenome u pravnim osobama RH u prethodnoj godini prema posljednjem službeno objavljenom podatku.

Uzimajući u obzir prosjek neto plaće u RH, iznos novčane naknade u 2017. za prvih 90 dana ne može biti viši od 3.979,50 kn, a za preostalo vrijeme korištenja ne može biti viši od 1.989,45 kn.

Iznos novčane naknade ne može biti niži od 50% iznosa minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja osim u slučaju kada se visina novčane naknade određuje prema postotku vremena provedenog na radu odnosno u slučaju kada je nezaposlena osoba radila u nepunom radnom vremenu što iznosi od 1.310,40 kn mjesečno.

Pored navedenoga, autorica u članku ukazuje na vremensko razdoblje isplate novčane naknade, ostvarivanje prava na novčanu naknadu po prestanku obavljanja samostalne djelatnosti, prestanku isplate novčane naknade te mirovinskom osiguranju.

 

JAVNA NABAVA


Ugovor o javnoj nabavi - sklapanje i izmjene (Zoran Vuić)

Ugovor o javnoj nabavi mora biti sklopljen u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom. Pod određenim uvjetima Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16; u nastavku: Zakon) dopušta izmjenu ugovora o javnoj nabavi tijekom njihova trajanja bez obveze provedbe novog postupka javne nabave, dok su u slučaju propisanih značajnih izmjena ugovora, naručitelji obvezni provesti novi postupak javne nabave.

Zakon donosi značajne i bitne promjene vezane uz sklapanje ugovora o javnoj nabavi, njegovo izvršenje i uvjete izmjena. U ovom članku se obrađuju odredbe Zakona koje uređuju sljedeća pitanja: pojam i vrsta ugovora o javnoj nabavi, odluka o odabiru, sklapanje ugovora, izvršenje ugovora, izmjene ugovora i  posljedice koje mogu snaći naručitelja ukoliko vrši značajne izmjene ugovora bez provedbe postupka javne nabave.

 

 

STVARNO PRAVO

 

Utjecaj zaštite povjerenja u zemljišne knjige na realizaciju investicijskih projekta (Toni Caratan)

Načelno proklamirana zaštita povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga uvedena Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (u nastavku: ZV) nije se primjenjivala u razdoblju od 1.1.1997. do 1.1.2017. u odnosu na nekretnine na kojima je bilo upisano društveno vlasništvo, a nije brisano prije nego što je ZV stupio na snagu.

Navedeno načeo dobilo je 1.1.2017. punu pravnu snagu i vrijedi bez ograničenja te će uz nužno potrebnu provedbu odnosno ubrzanje postupaka usklađivanja katastra i zemljišnih knjiga kroz osnivanje, obnovu i dopunu zemljišnih knjiga doprinijeti jačanju pravne sigurnosti i vladavine prava za prijeko potreban rast investicija u Republici Hrvatskoj te općenito zaštitu prava svih pravnih i fizičkih osoba koje žele ostvariti prava na neokretnima pouzdajući se u publicitetnu funkciju zemljišnih knjiga.

 

 

Cijeli sadržaj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" br. 6/17 možete pogledati na slijedećem linku: Sadržaj FIP-a br. 6/17.

 

Časopis "Financije, pravo i porezi" možete naručiti:

- putem naše internet stranice na linku Naruči svoj primjerak FIP-a,

- elektronskom poštom na adresi teb@teb.hr ili

- telefonom na broj 01 4571 640.

 

Sve dodatne informacije u svezi pretplate na časopis "Financije, pravo i porezi" također možete dobiti na navedenim kontaktima.

Objavljeno: 08.06.2017.

natrag