Poštovani korisnici TEB-ovog časopisa,

iz sadržaja TEB-ovog časopisa/mjesečnika "Financije, pravo i porezi" za mjesec siječanj 2017. izdvajamo:

 

AKTUALNO

Izmjene i dopune ZOR-a (mr. sc. Mladen Štahan)

U Nar. nov., br. 120 od 21.12.2016. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu koji stupa na snagu 1. siječnja 2017. Izmjenama zakona ukinuta je obveza primjene propisanog kontnog plana: produžen (vraćen) je rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja radi javne objave; odgođena je primjena odredi o licenciranju računovođa na 1.1.2019.; pojašnjene su i pojednostavljene odredbe koje uređuju sadržaj, likvidaturu i čuvanje knjigovodstvenih isprava; izmijenjen je sadržaj dnevnika i konto kartica; za velike poduzetnike subjekte od javnog interesa propisana je obveza sastavljanja nefinancijskog izvješća; proširene su i dane nove ovlasti Fini. O ovim i drugim novinama detaljno pišemo u članku.

 

Ovrha na plaći u 2017. (Vedran Jelinović)

Radi naplate novčanih tražbina koje nemaju porezni karakter, ovrha se provodi sukladno odredbama Ovršnog zakona. S druge strane, ovrha radi naplate poreznog duga prvenstveno se provodi primjenom odredaba Općeg poreznog zakona, a tek ako odredbama tog zakona nije drugačije uređeno, na ovrhu radi naplate poreznog duga primjenjuju se supsidijarno odredbe OZ-a i Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

Nekoliko je promjena do koji će doći prilikom provedbe ovrhe na plaći u 2017. godini. Prije svega, objavljen je podatak o prosječnoj neto plaći u 2016., od kojeg ovise iznosi koji se u 2017. izuzimaju od ovrhe prema Ovršnom zakonu. Drugo, novi Opći porezni zakon koji je na snazi od 1.1.2017. uvodi drugačije ograničenje od ovrhe za naplatu poreznog duga.

Osim pregleda ograničenja ovrhe kojih smo se dužni pridržavati tijekom 2017., u ovom članku dodatno se pojašnjava odnos ovrhe na plaći i na novčanim sredstvima po računima, te postupanje poslodavca u slučaju zaštićenog računa, kao i status materijalnih prava iz radnog odnosa u slučaju ovrhe na plaći i otvorenog zaštićenog računa.

 

 

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

 

Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2016. (mr. sc. Mladen Štahan)

Poduzetnici su dužni za svaku poslovnu godinu sastaviti godišnje financijske i druge izvještaje. U odnosu na prethodnu godinu, te tijekom 2016. i početkom 2017. mijenjali su se propisi koji uređuju financijske izvještaje i njihovo sastavljanje. O obveznicima, vrstama, rokovima, načinu sastavljanja, reviziji GFI-a i drugih poslovnih i financijskih izvješća, javnoj objavi i predočavanju, te odgovornosti i nadzoru, pročitajte u članku.

 

Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih izvještaja za 2016. (mr. sc. Mladen Štahan)

Prije izrade financijskih izvještaja računovođe trebaju provesti brojne pripremne radnje i aktivnosti, kako bi godišnji financijski izvještaji bili sastavljeni na vrijeme i u skladu s propisima. O pripremama za izradu financijskih izvještaja potanje smo pisali u FIP-u br. 12/16. U ovom članku obrazlažemo redoslijed i vrste radnji pri sastavljanju financijskih izvještaja kao i postupke pri njihovom utvrđivanju.

 

Račun dobiti i gubitka za 2016. (Irena Slovinac, mr. sc. Mladen Štahan)

Račun dobiti i gubitka za 2016. sastavlja se na novom obrascu propisanom izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 95/16). Obveznici MSFI-a račun dobiti i gubitka sastavljaju sukladno odgovarajućim odredbama MSFI-a, a obveznici HSFI-a sukladno "novim" HSFI-ima koji su u primjeni od 1.1.12016. Prema novoj propisanoj strukturi prihodi i financijski rashodi nastali iz transakcija s povezanim poduzetnicima prezentiraju se na zasebnim pozicima ovisno jesu li nastali iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe ili poduzetnicima povezanim sudjelujućim interesom. O ovim i drugim novinama kod sastavljanja računa dobiti i  gubitka za 2016., uz detaljnu uputu za popunjavanje svake pozicije računa dobiti i gubitka pišemo, u članku.

 

Sastavljanje bilance za 2016. (Irena Slovinac, mr. sc. Mladen Štahan)

Bilanca stanja na dan 31.12.2016. sastavlja se na novom obrascu propisanom izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 95/16). Obveznici MSFI-a bilancu sastavljaju sukladno odgovarajućim odredbama MSFI-a, a obveznici HSFI-a sukladno "novim" HSFI-ima koji su u primjeni od 1.1.12016. Prema novoj propisanoj strukturi imovina i obveze nastale iz transakcija s povezanim poduzetnicima prezentiraju se na zasebnim pozicima ovisno jesu li nastale iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe ili poduzetnicima povezanim sudjelujućim interesom. U okviru kapitala propisana je nova pozicija Rezerve fer vrijednosti, a pozicija Rezerviranja analitički je raščlanjena s obzirom na svrhu rezerviranja. U članku dajemo detaljnu uputu za popunjavanje pozicija bilance s posebnim naglaskom na promjene sukladno izmjenama propisa, te prilagodbi podatka za prikazivanje prethodnog usporednog razdoblja.

 

Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2016. (Domagoj Zaloker)

Obveznici primjena MSFI-a promjene u kapitalu u koje nisu uključeni vlasnici, pod kojima se podrazumijevaju one stavke prihoda i rashoda koje se ne priznaju u dobit ili gubitak (nerealizirani prihodi i rashodi), prezentiraju u okviru ostale sveobuhvatne dobiti. Neki od primjera takvih stavaka su revalorizacijski viškovi dugotrajne imovine, dobici ili gubici koji nastaju preračunavanjem financijskih izvještaja inozemnog poslovanja te dobici ili gubici nastali ponovnim mjerenjem financijske imovine raspoložive za prodaju.

 

Pripreme za godišnji obračun članarina, renti i doprinosa za 2016. (Dinko Lukač, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić)

Uz plaćanje poreza na dobit ili dohodak pravne i fizičke osobe koje obavljaju propisanu gospodarsku djelatnost obvezne su plaćati i članarinu turističkoj zajednici, spomeničku rentu i druge doprinose. Konačnu obvezu za neke od navedenih naknada za 2016. poduzetnici utvrđuju putem propisanih obrazaca, a iste podnose uz godišnju prijavu poreza na dobit odnosno dohodak. U članku podsjećamo na najvažnije odredbe propisa kojima je uređena obveza obračunavanja i plaćanja navedenih naknada.

Skrećemo pozornost da su stope članarina turističkim zajednicama za 2017. umanjene za 5% u odnosu na 2016. To znači da pravna i fizička osoba obvezu za 2016. utvrđuje temeljem starih stopa, a visinu predujma za 2017. utvrđuje temeljem novih stopa. Kako se nove stope za obračun članarine primjenjuju od 1.1.2017., a iste su umanjene za 5% u odnosu na stare stope, to znači da se trebaju i iznosi predujmova za 2017. umanjiti za 5%. Dakle, pravna i fizička osoba plaća mjesečni predujam članarine u visini 1/12 obračunate članarine iskazane na rednom broju III. Obrasca TZ umanjen za 5%.

Obveza obračuna i plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma propisana je Zakonom o šumama, kao i obveza konačnog obračuna koji se podnosi na Obrascu OKFŠ, za 2016. do 30.4.2017. Budući je navedeni datum nedjelja navedeni se obrazac može podnijeti do 2.5.2017.

Obveznici plaćanja naknade su pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost.

Osnovica za obračun naknade je ukupan prihod ostvaren na domaćem i inozemnom tržištu. Predujam naknade tijekom 2016. plaćao se po stopi od 0,0265% po kojoj se radi i konačni obračun.

Konačni obračun naknade sastavlja se na obrascu OKFŠ koji se za 2016. dostavlja Ministarstvu poljoprivrede do 30.4.2017. odnosno 2.5.2017., kada je i rok za plaćanje eventualne razlike za uplatu.

Obveznici plaćanja spomeničke rente (direktne) su pravne i fizičke osobe, obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak, koje u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturnopovijesne cjeline obavljaju gospodarsku djelatnost. Osnovica za obračun rente je korisna površina poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline. Visinu rente propisuje svojom odlukom Grad Zagreb, grad ili općina u granicama propisanih Zakonom.  Visina rente propisana je u iznosu od 1,00 do 4,00 kn po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturnopovijesne cjeline.

Obveza plaćanja tzv. indirektne spomeničke rente propisana je čl. 114.a Zakona o rentama, a obveznici su pravne i fizičke osobe koje ostvaruju prihode od obavljanja propisanih djelatnosti.

Djelatnosti za koje su obveznici pravne i fizičke osobe dužne plaćati indirektnu spomeničku rentu, a u skladu s Odlukom o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007., određene su čl. 114.a Zakona, a obveza je propisana za sljedeće šifre: 46.35, 46.45, 47.26, 61., 64.1, 66.1 i 92.000. Stopa za obračun indirektne spomeničke rente je utvrđena u visini od 0,05%. Obveznici plaćanja indirektne rente obvezni su sastaviti konačan obračun na obrascu SR.

 

POREZI I DOPRINOSI

 

Oporezivanje usluga povezanih s nekretninama od 1.1.2017. (Domagoj Zaloker)

Od 1.1.2017. u svim državama članicama EU-a izravno se primjenjuju određene odredbe Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1042/2013 koje se odnose na porezni tretman usluga povezanih s nekretninama, odredbe u vezi definiranja nekretnine te odredbe u vezi poreznog tretmana usluga stavljanja opreme na raspolaganje radi obavljanja radova  na nekretnini.

 

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

 

Utvrđivanje rezultata za 2016. i druga knjiženja na kraju proračunske godine (Nikolina Bičanić)

Prije zaključivanja poslovnih knjiga i sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja za proračunsku godinu obavlja se zatvaranje podskupine računa 915 te utvrđivanje rezultata. Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (čl. 80.) dani su neki primjeri poslovnih događaja koji predstavljaju promjene u vrijednosti i obujmu, a u članku se navode i drugi slučajevi. Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza su knjiženja kod kojih istovremeno nema priznavanja prihoda i rashoda. Na podskupini računa 915 na kraju godine ne može ostati iskazan saldo.  Knjiženja na računima rezultata u pravilu se obavljaju na kraju obračunskog razdoblja, prilikom utvrđivanja godišnjeg rezultata, a tijekom godine na temelju odluka o rasporedu rezultata. Knjiženja su propisana Pravilnikom o računovodstvu (čl. 81. i 82.).  Sučeljavaju se prihodi i rashodi iz pojedinih aktivnosti i prema izvorima financiranja. Za raspodjelu viška odnosno manjka prihoda iz 2016. u 2017. godini, potrebna je odluka.

 

Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2016. godinu (mr. sc. Ivana Jakir-Bajo)

Obveznici vođenja proračunskog računovodstva godišnje financijske izvještaje za 2016. godinu sastavljat će i predavati prema odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Za proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S) rok predaje godišnjih financijskih izvještaja je 31. siječnja 2017., za JLP(R)S-e i izvanproračunske korisnike 15. veljače 2017., a za konsolidirane financijske izvještaje 28. veljače 2017. Najavljeno je prolongiranje roka predaje godišnjeg Izvještaja o obvezama za proračunske korisnike državnog proračuna s 10. siječnja na 31. siječanj 2017., a za konsolidirane izvještaje o obvezama s 16. siječnja na 28. veljače 2017. Time bi se izbjegla sva odstupanja do kojih je dolazilo u iskazu obveza u Izvještaju o obvezama i samoj Bilanci.

 

 

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

 

Pripremne radnje za sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija (Krešimir Vranar)

Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo obvezne su sastaviti i prezentirati godišnje financijske izvještaje za 2016. do kraja veljače 2017. Tijekom siječnja obavljaju je pripremne radnje prije samih zaključnih knjiženja i sastavljanja izvještaja. To je između ostaloga i  obvezan popis imovine i obveza sa stanjem na datum bilance, prema kojem se usklađuju knjigovodstvena stanja (o čemu je pisano u našem časopisu br. 11/2016.), a u ovome članku pojašnjavaju se ostale pripremne radnje za sastavljanje godišnjih izvještaja te daju primjeri zaključnih knjiženja.

 

POSLOVANJE OBRTNIKA


Paušalno oporezivanje obrtnika i poljoprivrednika (Krešimir Vranar)

Fizičke osobe koje ostvaruju primitke od obavljanja samostalne djelatnosti mogu, ako zadovolje propisane uvjete, izabrati plaćanje paušalnog poreza na dohodak.

Obrtniku koji obavlja registriranu obrtničku djelatnost i drugim poreznim obveznicima koji obavljaju samostalnu djelatnost kao i samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva, a nisu obveznici PDV-a, može se porez na dohodak utvrditi u paušalnom iznosu.

Iznimno, dohodak i porez na dohodak ne može se utvrđivati u paušalnom iznosu fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine i po toj osnovi obveznik je poreza na dohodak.

Godišnja porezna osnovica im se utvrđuje u iznosu od 12.750,00 kn do 22.425,00 kn, a paušalni porez se plaća tromjesečno.

Ove osobe ne vode poslovne knjige, osim knjige prometa, a do 15.1.2017. su dužni dostaviti propisani Obrazac PO-SD.

 

 

POSLOVANJE S INOZEMSTVOM

 

Intrastat - novi pragovi i izmjene u primjeni od 1.1.2017. (Dubravka Drempetić, Tamara Babić)

Sustav statistike robne razmjene između država članica Europske unije (EU) je izuzetno dinamičan te zahtjeva neprestano praćenje pokazatelja kvalitete i ažuriranje metodoloških smjernica. Osim smanjenja godišnjeg praga ulaska u Intrastat sustav te značajnih izmjena u Kombiniranoj nomenklaturi za 2017., uvedena je obveza samostalnog prijavljivanja poslovnih subjekata u Intrastat. Uz pregled aktualnosti koje se primjenjuju od 1.1.2017., donosimo kratak osvrt na problematiku tranzita u Intrastat izvještavanju te informacije o budućoj razmjeni mikro podataka  između država članica EU - projekt Simstat.

Napomena, prag uključivanja u Intrastat sustav određuje se svake kalendarske godine temeljem Intrastat i poreznih podataka za prethodnu godinu. Vrijednost praga uključivanja za 2017. iznosi 1.700.000,00 kn za primitke i 750.000,00 kn za otpreme, što znači smanjenje u odnosu na 2016. kada je godišnji prag za primitke iznosio 1.800.000,00 kn i 900.000,00 kn za otpreme.

 

RADNO PRAVO

 

Probni rad radnika (Ljubica Đukanović)

Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14; u nastavku: ZR) propisano je da poslodavac s radnikom može ugovoriti probni rad radi provjere stručne i druge sposobnosti radnika i na taj način utvrditi da li radnik udovoljava uvjetima radnog mjesta, odnosno da li je dovoljno stručno osposobljen za obavljanje poslova radnog mjesta za koji je sklopio ugovor o radu.

Probni rad, osim poslodavcu, pomaže i radniku da se upozna sa zahtjevima radnog mjesta te da na taj način sam ocijeni svoje sposobnosti za obavljanje konkretnih poslova radnog mjesta za koji je sklopio ugovor o radu.

Uvjeti određivanja i ugovaranje probnog rada, kao jednog od instituta radnog prava,  mijenjali su se izmjenama zakonskih odredaba koje su se na njega odnosile. Neke odredbe ostale su ZR-a nepromijenjene, a neke se više ne primjenjuju.

Ugovaranje probnog rada nije obvezno već to ovisi o volji ugovornih strana, odnosno o volji radnika i poslodavca. Prema čl. 53. ZR-a probni rad se može ugovoriti prilikom sklapanja ugovora o radu, prije početka rada i takvo ugovaranje probnog rada je moguće i dopušteno.

O duljini trajanja probnog rada, opravdanom razlogu za otkaz ugovora o radu, redovitom i izvanrednom otkaz za vrijeme trajanja probnog rada, otkaznom roku i drugim pitanjima vezanim uz probni rad pročitajte opširnije u tiskanom izdanju.

 

 

JAVNA NABAVA

 

Najznačajnije novine koje donosi novi Zakon o javnoj nabavi (Ante Loboja)

U Nar. nov., br. 120/16 od 21. prosinca 2016. objavljen je Zakon o javnoj nabavi koji stupa na snagu 1. siječnja 2017., izuzev odredaba kojima se utvrđuje da relativni ponder cijene ili troška ne smije biti veći od 90%, a koje će stupiti na snagu tek 1.7.2017. godine.

Iako je dosad važeći Zakon o javnoj nabavi u značajnom dijelu već sadržavao odredbe koje su usklađene s novim direktivama, odredbe novog Zakona o javnoj nabavi imaju za cilj povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabave, smanjenje formalizma i troškova sudjelovanja u postupku javne nabave za naručitelje i gospodarske subjekte, ubrzanje provedbe postupaka javne nabave, te smanjenje administrativnog tereta, korištenjem elektroničkih sredstava komunikacije i Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (u nastavku: ESPD).

Puno je novosti i promjena u sustavu javne nabave, a u ovom članku daje se pregled najznačajnijih od njih.

 

 

Cijeli sadržaj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" br. 1/17 možete pogledati na slijedećem linku: Sadržaj FIP-a br. 1/17.

 

Časopis "Financije, pravo i porezi" možete naručiti:

- putem naše internet stranice na linku Naruči svoj primjerak FIP-a,

- elektronskom poštom na adresi teb@teb.hr ili

- telefonom na broj 01 4571 640.

 

Sve dodatne informacije u svezi pretplate na časopis "Financije, pravo i porezi" također možete dobiti na navedenim kontaktima.

 


Objavljeno: 10.01.2017.

natrag