U Nar. nov., br. 116/17 od 24.11.2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Fužine (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenim novinama općine Fužine'', osim u dijelu koji se odnosi na prirez porezu na dohodak, koji dio stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je Odluka objavljena u ''Narodnim novinama''.

Odlukom se utvrđuju vrste poreza i prireza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Fužine.

Općinski porezi su: 1. prirez porezu na dohodak, plaća se po stopi od 5% na utvrđenu osnovicu (porez na dohodak), 2. Porez na potrošnju, plaća se po stopi od 2% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima bez poreza na dodatnu vrijednost), 3. Porez na kuće za odmor, plaća se godišnje, u iznosu od 15,00 kn/m² korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine Fužine, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza, 4. porez na korištenje javnih površina.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Fužine (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' br. 43/10 i 07/11) i Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Fužine (''Nar. nov., br. 121/2006).

Objavljeno: 28.11.2017.

natrag