U Nar. nov., br. 69/17 od 14.7.2017. objavljen je Zakon o koncesijama koji stupa na snagu 22.7.2017.

Ovim se Zakonom uređuju postupci davanja koncesije, ugovor o koncesiji, prestanak koncesije, pravna zaštita u postupcima davanja koncesije, politika koncesija te druga pitanja u vezi s koncesijama.

Postupci davanja koncesija koji su započeli prije stupanja na snagu ovoga Zakona te sudski ili drugi postupci koji se vode vezano za te koncesije dovršit će se prema odredbama propisa koji su bili na snazi u vrijeme njihova pokretanja.

Postupci nadzora koji su započeli prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama propisa koji su bili na snazi u vrijeme njihova pokretanja.

Gospodarski subjekt koji je do stupanja na snagu ovoga Zakona podnio zahtjev za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u skladu sa Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (Nar. nov., br. 92/10) može obavljati djelatnosti na turističkom zemljištu bez dane koncesije u skladu sa Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (Nar. nov., br. 92/10.).

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o koncesijama (»Narodne novine«, br. 143/12.).

Objavljeno: 20.07.2017.

natrag