RAČUNOVODSTVO DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE

Prijavite se

Vrijeme i mjesta održavanja:

 • GRUPA POPUNJENA: Zagreb - 21. rujna 2017. (četvrtak), Hotel Central Zagreb, Branimirova 3

Početak u 9,00 sati (prijam od 8,15 sati)

 

Program:

1. Dugotrajna materijalna imovina i početno priznavanje u poslovnim knjigama

 • definiranje i vrste dugotrajne materijalne imovine
 • početno priznavanje i formiranje troška nabave dugotrajne materijalne imovine
 • primjeri knjiženja stjecanja (nabave) dugotrajne materijalne imovine (kupnja, poklon, kredit, financijski leasing i dr.)
 • porezni aspekt nabave pojedinih vrsta dugotrajne materijalne imovine (nekretnine, osobni automobili, plovila, zrakoplovi, apartmani, kuće za odmor)
 • porezni tretman nabave i korištenja osobnih automobila od 1.1.2018. - izmjene poreznih propisa (PDV i porez na dobit)

 

2. Metode naknadnog mjerenja dugotrajne materijalne imovine

 • metoda troška kao računovodstvena politika naknadnog mjerenja (utvrđivanje korisnog vijeka trajanja i odabir primjerene amortizacijske stope, promjene amortizacijskih stopa i dr.)
 • porezno priznavanje troškova amortizacije
 • metoda revalorizacije kao računovodstvena politika naknadnog mjerenja
 • porezni učinci revalorizacije dugotrajne materijalne imovine (realizacija revalorizacijske rezerve i odgođene porezne obveze i dr.)

 

3. Naknadni izdaci (ulaganja) na dugotrajnoj materijalnoj imovini

 • knjiženja naknadnih izdataka na dugotrajnoj materijalnoj imovini koji se priznaju kao rashodi razdoblja
 • knjiženja naknadnih izdataka na dugotrajnoj materijalnoj imovini koji se priznaju kao povećanje vrijednosti imovine (kapitalizacija)

 

4. Umanjenje vrijednosti dugotrajne materijalne imovine

 • računovodstveni postupak i primjeri knjiženja umanjenja vrijednosti dugotrajne materijalne imovine
 • porezno priznavanje rashoda od umanjenja vrijednosti dugotrajne materijalne imovine

 

5. Prestanak priznavanja dugotrajne materijalne imovine

 • prestanak priznavanja prodajom (primjena neto načela priznavanja dobitaka/gubitaka od prodaje dugotrajne materijalne imovine)
 • prestanak priznavanja rashodovanjem (uništenjem)
 • oporezivanje prodaje pojedinih vrsta dugotrajne materijalne imovine (osobni automobili, nekretnine i sl.)
 • ispravak pretporeza prilikom prodaje nekretnina
 • porezni učinci rashodovanja (uništenja) dugotrajne materijalne imovine

 

6. Računovodstvo dugotrajne imovine namijenjene prodaji

 • definiranje i početno priznavanje dugotrajne imovine namijenjene prodaji
 • naknadno mjerenje dugotrajne imovine namijenjene prodaji
 • prodaja dugotrajne imovine namijenjene prodaji
 • vraćanje dugotrajne imovine namijenjene prodaji u uporabu

 

7. Računovodstvo ulaganja u nekretnine

 • definiranje i početno priznavanje ulaganja u nekretnine
 • naknadno mjerenje ulaganja u nekretnine (model troška ili model fer vrijednosti)
 • računovodstveni učinci prijenosa imovine na ulaganja u nekretnine i obratno
 • prestanak priznavanja i prodaja ulaganja u nekretnine s pripadajućim poreznim učincima

 

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 700,00 kn s uključenim PDV-om. U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 600,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za pretplatnike:

 • za pretplatnike FIP-a naknada iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2017. podmirena.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7. Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo Vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja praktikuma.


Prijavite se