RAČUNOVODSTVO DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE

Prijavite se

Mjesto održavanja: Zagreb, Hotel Central Zagreb,

Vrijeme održavanja: 24.4.2018. (utorak)

Početak u 9,00 h (prijam od 8,15h)

 

PROGRAM:

1. Dugotrajna materijalna imovina i početno priznavanje u poslovnim knjigama

a)      definiranje i vrste dugotrajne materijalne imovine
b)      početno priznavanje i formiranje troška nabave dugotrajne materijalne imovine
c)       primjeri knjiženja stjecanja (nabave) dugotrajne materijalne imovine (kupnja, poklon, kredit, financijski leasing i dr.)
d)      porezni aspekt nabave pojedinih vrsta dugotrajne materijalne imovine (nekretnine, osobni automobili, plovila, zrakoplovi, apartmani, kuće za odmor)
e)      porezni tretman nabave i korištenja osobnih automobila od 1.1.2018. - izmjene poreznih propisa (PDV i porez na dobit)

2. Metode naknadnog mjerenja dugotrajne materijalne imovine

a)      metoda troška kao računovodstvena politika naknadnog mjerenja (utvrđivanje korisnog vijeka trajanja i odabir primjerene amortizacijske stope, promjene amortizacijskih stopa i dr.)
b)      porezno priznavanje troškova amortizacije
c)       metoda revalorizacije kao računovodstvena politika naknadnog mjerenja
d)      porezni učinci revalorizacije dugotrajne materijalne imovine (realizacija revalorizacijske rezerve i odgođene porezne obveze i dr.)

3. Naknadni izdaci (ulaganja) na dugotrajnoj materijalnoj imovini

a)      knjiženja naknadnih izdataka na dugotrajnoj materijalnoj imovini koji se priznaju kao rashodi razdoblja
b)      knjiženja naknadnih izdataka na dugotrajnoj materijalnoj imovini koji se priznaju kao povećanje vrijednosti imovine (kapitalizacija)

4. Umanjenje vrijednosti dugotrajne materijalne imovine

a)      računovodstveni postupak i primjeri knjiženja umanjenja vrijednosti dugotrajne materijalne imovine
b)      porezno priznavanje rashoda od umanjenja vrijednosti dugotrajne materijalne imovine

5. Prestanak priznavanja dugotrajne materijalne imovine

a)      prestanak priznavanja prodajom (primjena neto načela priznavanja dobitaka/gubitaka od prodaje dugotrajne materijalne imovine)
b)      prestanak priznavanja rashodovanjem (uništenjem)
c)       oporezivanje prodaje pojedinih vrsta dugotrajne materijalne imovine (osobni automobili, nekretnine i sl.)
d)      ispravak pretporeza prilikom prodaje nekretnina
e)      porezni učinci rashodovanja (uništenja) dugotrajne materijalne imovine

6. Računovodstvo dugotrajne imovine namijenjene prodaji

a)      definiranje i početno priznavanje dugotrajne imovine namijenjene prodaji
b)      naknadno mjerenje dugotrajne imovine namijenjene prodaji
c)       prodaja dugotrajne imovine namijenjene prodaji
d)      vraćanje dugotrajne imovine namijenjene prodaji u uporabu

7. Računovodstvo ulaganja u nekretnine

a)      definiranje i početno priznavanje ulaganja u nekretnine
b)      naknadno mjerenje ulaganja u nekretnine (model troška ili model fer vrijednosti)
c)       računovodstveni učinci prijenosa imovine na ulaganja u nekretnine i obratno
d)      prestanak priznavanja i prodaja ulaganja u nekretnine s pripadajućim poreznim učincima

 

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 700,00 kn s uključenim PDV-om. U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 600,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za pretplatnike:

  • za pretplatnike FIP-a naknada iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2018. podmirena.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu. Molimo Vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja praktikuma.

Prijavite se