REDOVITO USAVRŠAVANJE U PODRUČJU JAVNE NABAVE – PREGLED I OCJENA PONUDA, PLAN NABAVE ZA 2018. I VOĐENJE REGISTRA UGOVORA

Prijavite se

-   Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprave za politiku javne nabave
(Ev. broj programa usavršavanja: 2017-0390).

-   Usavršavanje se provodi u obliku jednodnevnog programa od 8 nastavnih sati.

-   Maksimalan broj polaznika pojedinačnog programa usavršavanja je 50.

-   Osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave obnavljaju certifikat pohađanjem programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata.

-    Svakom polazniku programa usavršavanja TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. kao nositelj programa (Ev. br. iz Registra nositelja programa 4) izdaje potvrdu o pohađanju programa usavršavanja.

 

Pregled i ocjena ponuda

Plan nabave za 2018. i vođenje registra ugovora

 

  • Mjesto održavanja: Zagreb, 11. siječanj 2018. (četvrtak), Sheraton Zagreb hotel, Ul. kneza Borne 2
  • Početak usavršavanja: u 9,15 (prijam sudionika od 8,30)
  • Završetak usavršavanja: u 16,45
  • stanka za kavu: od 11,30 do 12,00
    stanka za ručak: od 13,30 do 14,30

 

Program:

Pregled i ocjena ponuda

-   Primjena načela javne nabave u postupku pregleda i ocjene ponuda
-   Pojašnjenje i upotpunjavanje (dijelova) ponuda
-   Postupanje s ESPD obrascem i ažuriranim popratnim dokumentima
-   Izuzetno niske ponude
-   Provjera računske ispravnosti ponude
-   Donošenje odluka i izrada zapisnika prema novom Pravilniku
-   Opcije na raspolaganju u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda
-   Ostvarenje pravne zaštite u postupku pregleda i ocjene - s posebnim osvrtom na osobito bitne povrede i razloge poništenja prema praksi Državne komisije

Daria Duždević, dipl. iur. (5 šk sati)

 

Plan nabave za 2018. i registar ugovora

-   Plan nabave sukladno novim propisima - s oglednim primjerima
-   Preporuke za izradu plana nabave za 2018.
-   Izmjene i dopune plana nabave - s prikazom na praktičnim primjerima
-   Jednostavna nabava za pojedine grupe predmeta nabave
-   Postupanje s ponudama iznad planiranih sredstava za nabavu
-   Sadržaj registra ugovora sukladno novim propisima - s oglednim primjerima
-   Ustrojavanje, ažuriranje i objava registra ugovora

Klaudija Kralj, dipl. oec. (3 šk sata)

 

Pisani materijal: Mapa s prezentacijama predavača.

Kotizacija: Naknada po sudioniku za program iznosi 1.000,00 kn (s PDV-om). Naknada za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke iznosi 900,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti:

  • Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave plaćaju kotizaciju u iznosu od 900,00 kn (s PDV-om) po svakom polazniku (ako je pretplata za 2018. godinu plaćena).
  • Prijavom na redovito usavršavanje zakazano i za dan 10.1.2018. plaća se jedinstvena kotizacija po polazniku u iznosu od 1.600,00 kn (s PDV-om). Za korištenje ove pogodnosti potrebno je ispuniti prijavnice za oba dana.

Predviđeni termini popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata. Kotizacija će se u gotovini moći uplatiti na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu samo iznimno, ako broj polaznika neće biti veći od 50.

Uplata: Naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Molimo Vas popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: teb@teb.hr, fax: 01 46 11 411 ili na ulazu u dvoranu.

Kod imena i prezimena na prijavnici treba dodati "OIB" i "Datum rođenja".

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.

Prijavite se